fot. wikipedia

Eryk Łon: „Reduta suwerenności – Polska na zawsze powinna zachować złotego”

Warto mieć świadomość, iż likwidacja polskiego złotego to kolejna faza procesu mogącego w konsekwencji doprowadzić do faktycznej likwidacji polskiego państwa. Likwidując naszą walutę narodową i przekazując kompetencje do prowadzenia własnej polityki pieniężnej z Warszawy do Frankfurtu nad Menem prawie całkowicie wyzbywamy się resztek suwerenności polskiego państwa. Bylibyśmy wtedy tylko częścią składową organizacji podobnej do państwa, na co zwracał uwagę w swych publikacjach śp. prof. Lech Morawski. Nie możemy na to pozwolić. Uważam, że zadaniem obecnego pokolenia Polaków jest przekazanie atrybutów suwerenności monetarnej Polski przyszłym pokoleniom naszych rodaków.

We współczesnym świecie opanowanym przez korporacje międzynarodowe nasza ojczyzna musi się rozwijać musi trwać. Żeby było to możliwe należy bronić złotego. Jednocześnie po raz kolejny chciałbym podkreślić wagę potrzeby utrzymania własnej polityki pieniężnej i niewchodzenia do strefy euro. Uważam wręcz, że warto by wysunąć postulat oficjalnego wyłączenia Polski z obowiązku przyjęcia euro. Myślę, że warto konsekwentnie do tego dążyć, aby odzyskać pełną suwerenność polskiej polityki pieniężnej. Polska powinna bowiem na zawsze pozostać przy własnej walucie!

W tym kontekście warto zauważyć, że w Szwecji 14 września 2003 roku zostało przeprowadzone referendum, w którym większość obywateli tego kraju opowiedziało się za utrzymaniem korony szwedzkiej i niewchodzeniem do strefy euro. W konsekwencji tego wydarzenia 20 lutego 2008 roku były prezes Banku Szwecji Lars Wohlin podczas debaty w Parlamencie Europejskim oświadczył, że ,,w następnym traktacie” należy ,,jasno stwierdzić, że Szwecja nie jest zobowiązana uczestniczyć we współpracy monetarnej”.

Warto zresztą zauważyć, że nawet w obecnych warunkach prawnych i tak można utrzymywać złotego dowolnie długo. Choćby dlatego, że nie wiadomo czy strefa euro nie ulegnie kiedyś rozpadowi albo rozwiązaniu. W przeszłości mieliśmy przecież do czynienia z wielonarodowymi uniami walutowymi, które się rozpadały. Uważam, że strefa euro to wciąż eksperyment i warto mieć tego świadomość.

NBP troszczy się o polską gospodarkę

Polska posiadając własną walutę i własny bank centralny może wykorzystywać instrumenty polityki pieniężnej do stymulowania rozwoju gospodarczego Polski. Doświadczenie pokazuje, iż Narodowy Bank Polski dotychczas bardzo dobrze spełniał swą rolę wsparcia polskiej gospodarki. Są przykłady gdy polityka pieniężna NBP była prowadzona efektywnie np. w latach 2005-2007 obniżano stopy procentowe gdy większość banków centralnych w tym Europejski Bank Centralny stopy podwyższał. NBP wspierał tym samym szybki wzrost PKB w naszym kraju powyżej 6%.

Warto wspomnieć, iż obecnie NBP jest ważną polską instytucją, która troszczy się o interes polskiej gospodarki. Obecna bowiem Rada Polityki Pieniężnej prowadzi stabilną, odpowiedzialną politykę pieniężną. Cieszy mnie sukcesywny wzrost optymizmu polskich konsumentów. Spada skłonność do emigracji. Nasi rodacy coraz częściej dostrzegają swoje szanse na rozwój w Polsce. Od już przeszło 4 lat stopy procentowe NBP kształtują się na stabilnym poziomie. To cieszy. W sytuacji gdy EBC, Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych oraz wiele innych banków centralnych zmuszone było w tym okresie dokonywać zmian stóp procentowych. Nasz kraj jest oazą stabilności w zakresie polityki pieniężnej. Możemy być z tego dumni.

Większość Polaków jest za złotym

Warto zauważyć, iż z wielu badań socjologicznych wynika, iż zdecydowana większość Polaków (ponad 70% respondentów) opowiada się za zachowaniem polskiego złotego. To budzi nadzieję, iż Polska utrzyma suwerenność monetarną. Z kolei, ponad 45% polskich respondentów uważa, że złoty powinien zostać zachowany „po wsze czasy”. To właśnie na tych Polaków liczę najbardziej, z pełnym przekonaniem. To ci nasi najbardziej wierni Polsce rodacy mają prawo do tego, aby swoje poglądy wyrażać i być szanowani w naszym kraju. To oni stanowią swoiste „polskie pospolite ruszenie”, które pomoże zachować suwerenność monetarną naszej ojczyzny. To oni są nadzieją Polski na trudne, niespokojne czasy.

Dzięki polskiemu złotemu trudniejszy jest wyciek polskich oszczędności za granicę naszego kraju. Przykładowo osoby rozważające lokowanie oszczędności w innych bankach poza Polską biorą pod uwagę ryzyko walutowe, czego by nie brali gdyby nie było złotego. Prawdopodobnie szybszy byłby wówczas wyciek krajowych oszczędności za granicę.

Zalety suwerenności monetarnej

Posiadając złotego i własny bank centralny, czyli de facto posiadając suwerenność monetarną mamy możliwość prowadzenia polityki pieniężnej zgodnej z interesem własnego kraju. Można wymienić co najmniej trzy zalety suwerenności monetarnej. Są to: samodzielność decydowania o celach działania banku centralnego, samodzielność decydowania o instrumentach polityki pieniężnej oraz samodzielność decydowania o usytuowaniu banku centralnego w strukturach organów polskich władz krajowych. To są bardzo ważne kompetencje przysługujące polskiemu państwu, których obrona powinna być polską racją stanu.

Pamiętajmy, iż Narodowy Bank Polski jako polski bank centralny będzie lepiej troszczył się o polską gospodarkę niż Europejski Bank Centralny. Warto podkreślić, iż członkowie Rady Polityki Pieniężnej z tego tytułu, że są Polakami są moralnie zobowiązani do troski o Polskę, natomiast członkowie organu EBC do tego zobowiązani nie są. EBC z polskiego punktu widzenia jest bankiem obcym, tak naprawdę bankiem zagranicznym, którego celem nie jest troska o polską gospodarkę ale o gospodarkę strefy euro.

Warto zauważyć, iż interes narodowy w organach decyzyjnych EBC schodzi na niższy poziom. Bank ten nie bierze pod uwagę w swych decyzjach interesów narodowych. Każdy członek EBC przy podejmowaniu decyzji w sprawie ustalania i realizowania polityki pieniężnej Unii Europejskiej powinien kierować się interesem całej strefy euro. Bardzo rzadko w dyskusjach o polityce pieniężnej – dyskutanci używają słów – „w moim kraju jest inflacja taka a taka”. W większości przypadków w dyskusji bierze się pod uwagę tylko zagregowane europejskie statystyki.

NBP zaś, działając na odcinku polskiej polityki pieniężnej dba o stabilność polskiego sektora finansowego. Zbierane są odpowiednie informacje o sytuacji w różnych segmentach systemu finansowego polskiej gospodarki.

Strefa euro obszarem stagnacji gospodarczej

Pamiętajmy, iż strefa euro jest od samego początku jej powstania obszarem stagnacji gospodarczej i stosunkowo wolnego wzrostu gospodarczego a także wysokiego bezrobocia. Warto podkreślić, iż jest to trwała cecha strefy euro. W prawie wszystkich latach okresu 1999-2018 tempo wzrostu gospodarczego w strefie euro było niższe od tempa wzrostu gospodarczego w krajach dojrzałych ogółem posiadających własne waluty narodowe. Nie było dotychczas przypadku aby kraj stosunkowo ubogi wszedł do strefy euro a funkcjonując w tej strefie stał się krajem bogatym. Warto podać tu przykład Portugalii, która była krajem o najniższym PKB per capita strefy euro spośród 11 krajów tworzących tą strefę w 1999 r. obecnie nadal jest krajem o najniższym PKB per capita w gronie tych 11 krajów.

Ponadto ostatni kryzys finansowy pokazał, że najbardziej skuteczne działania podjęły banki centralne posiadające własne waluty narodowe. Chcąc łagodzić skutki kryzysu dla Polski trzeba działać szybko. Dlatego trzeba aby polskie instytucje państwowe zachowały swe kompetencje i nie przekazywały ich w ręce zagraniczne.

Polski złoty redutą suwerenności Polski

Warto zauważyć, że nikt nie zmusi nas do likwidacji polskiej waluty, jeżeli będziemy mieli silną motywację patriotyczną do jej obrony. Warto mobilizować się do obrony złotego. Ważne jest promowanie polskiego pieniądza wśród młodego pokolenia Polaków. Warto organizować konkursy dla młodzieży szkolnej i akademickiej promujące polskiego złotego. Konkursy takie mógłby organizować NBP we współpracy z polskim rządem. Przykładowo dla szkół podstawowych temat konkursu może mieć tytuł: „Urodziny polskiego złotego – historia i teraźniejszość”, dla szkół średnich „Dlaczego warto oszczędzać i inwestować w polskiej walucie?”, dla szkół zaś wyższych „Jakie przewagi konkurencyjne daje polskiej gospodarce polska waluta?”.

Urodziny polskiego złotego

Warto co roku organizować kolejne rocznice urodzin polskiego złotego w dniu 29 kwietnia tego i każdego następnego roku. W dniu 29 kwietnia 1924 roku wprowadzono polskiego złotego do obiegu po okresie zaborów. Warto godnie uczcić ten dzień w naszym kraju. Można zaproponować wygłoszenie orędzia przez prezydenta lub premiera RP specjalnie na tę okoliczność. Warto, aby w tym dniu zorganizować także specjalną konferencję prasową w siedzibie NBP transmitowaną przez TVP Info, gdzie prezes polskiego banku centralnego mógłby w ciekawy sposób przedstawić zalety polskiego złotego i jego ogromne znacznie dla polskiej gospodarki.

Eryk Łon/RIRM

drukuj