Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Fiat Auto Poland

Bielsko-Biała, dnia 16.02.2012 r.


Sz. Pan  Jan DWORAK
przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
ul. Sobieskiego 101 00-763 Warszawa

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Fiat Auto Poland z najwyższym niepokojeniem oraz ubolewaniem przyjęła decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (dalej: KRRiT) o odrzuceniu wniosku Fundacji Lux Veritatis o umieszczenie w cyfrowym strumieniu darniowego, finansowanego przez podatników, multipleksu telewizyjnego katolickiej Telewizji Trwam. Ta nieobiektywna i niesprawiedliwa decyzja nie tylko pogłębia w społeczeństwie brak zaufania do instytucji Państwa ale również wydaje się wyraźnie sprzeczna z przepisami prawa powszechnie obowiązującego na terenie naszego kraju, w tym z normami konstytucyjnymi.

Przede wszystkim decyzja KRRiT o rzeczywistej eliminacji katolickiej stacji telewizyjnej Telewizja Trwam z przestrzeni medialnej musi być uznana za przejaw dyskryminacji olbrzymiej grupy odbiorców katolickich, co stanowi jawne pogwałcenie przepisów art. 32 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997, Nr 78, poz. 483 ze zm.; dalej: Konstytucja RP), zabraniającej jakiejkolwiek – a zatem także ze względów religijnych i światopoglądowych -dyskryminacji w życiu społecznym oraz zapewniających prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Dlatego też nie powinno ulegać wątpliwości, iż odbiorcy Telewizji Trwam, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, mają konstytucyjne prawo do własnych, katolickich mediów w imię zasady równości wobec prawa i sprawiedliwości społecznej. W takiej sytuacji wydaje się, że nieobiektywna i niesprawiedliwa decyzja KRRiT dyskryminująca w procesie koncesyjnym stację o charakterze religijnym w godzi w prawa katolików, a tym samym stanowi naruszenie normy art. 1 Konstytucji RP stanowiącego, iż Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Zwracamy uwagę, że nie konsumentów reklam i produktów, ale obywateli, a zatem również tych kierujących się w swoim życiu zasadami moralnymi, religijnymi i patriotycznymi, a nie tylko nihilistycznym konsumeryzmem.

Należy również stwierdzić, że omawiana postępowanie KRRiT nie ma nic wspólnego z budowaniem państwa wolnego, sprawiedliwego i równego dla wszystkich obywateli. Naruszając natomiast zasadę pluralizmu, wolności słowa, równości i sprawiedliwości społecznej jest jednocześnie niezgodne z fundamentalną normą art. 2 Konstytucji RP stanowiącej, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Z przykrością i żalem musimy stwierdzić, że KRRiT – sama będąc organem konstytucyjnym – zrobiła wiele, aby tę zasadę ustawy zasadniczej podważyć.
Tym samym trudno nie podzielać stanowiska Episkopatu Polski głoszącego, że odmowa przyznania Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym jest poważnym naruszeniem praw katolickiej opinii publicznej. Niestety jednocześnie gorszące sceny mające ostatnio miejsce podczas posiedzeń sejmowych komisji dotyczących tej sprawy wydają się potwierdzać, że wykluczenie katolickiej telewizji z możliwości udziału w naziemnym przekazie cyfrowym jest działaniem antydemokratycznym, wynikającym z przesłanek ideologicznych i politycznych. Katolicy w Polsce czują się w takiej sytuacji dyskryminowani, co jest sytuacją niedopuszczalną w państwie prawa. Wykluczenie Telewizji Trwam z udziału w takim przekazie jest działaniem antydemokratycznym, wynikającym z przesłanek ideologicznych i politycznych, co do zasady stanowiącą sytuację niedopuszczalną w państwie prawa.

Zwłaszcza, że art. 54 Konstytucji RP zapewnia powszechną (każdemu) wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Tymczasem omawiana decyzja KRRiT oznacza praktyczne przekreślenie tej normy konstytucyjnej oraz wprowadzenie na multipleksie cyfrowym niedopuszczalnej cenzury prewencyjnej treści katolickich, społecznych, narodowych i patriotycznych.

Należy jednocześnie zgodzić się ze stanowiskiem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, która przypomniała, że zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka odmowa udzielenia koncesji w formie i trybie zastosowanych przez KRRiT może oznaczać ingerencję w prawo do swobody wypowiedzi chronione na mocy art. 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (tekst polski: Dz.U. z 1993, Nr 61, poz. 284; dalej: Europejska Konwencja Praw Człowieka), która została przyjęta przez Rzeczpospolitą Polską i obowiązuje w naszym kraju od 19 stycznia 1993, a tym samym naruszać wspólnotowe europejskie prawo gwarantujące podstawowe prawa człowieka i wolności obywatelskie.

Mając powyższe na uwadze Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Fiat Auto Poland wyraża stanowczy sprzeciwu wobec decyzji KRRiT ograniczającej wolności demokratyczne w Polsce, czego wyrazem jest decyzja nieprzyznania Telewizji Trwam miejsca na cyfrowym multipleksie. Oczekujemy cofnięcia tej trudnej do zrozumienia decyzji i przyznania tegoż miejsca, tak aby wszyscy Polacy, którzy są widzami tej katolickiej stacji telewizyjnej, mieli swobodny do niej dostęp. Stanowczo żądamy sprawiedliwego traktowania wszystkich polskich mediów oraz respektowania prawa obywateli do swobodnego głoszenia ich poglądów.

Przypominamy, że NSZZ „Solidarność” ma szczególne prawo, aby zabrać w głos w tej sprawie, gdyż to nasz związek od początku swego istnienia walczył o poszanowanie praw pracowniczych i wolności obywatelskich, w tym wolności słowa oraz wypowiedzi w mediach, co znalazło swój wyraz już w treści trzeciego z historycznych 21 postulatów gdańskiego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z sierpnia 1980. Jednocześnie Telewizja Trwam daje gwarancję pełnego dostępu do niezależnej informacji – o czym wielokrotnie mieliśmy możliwość się przekonać – prezentując na antenie aktualne problemy polskich środowisk pracowniczych oraz patriotycznych. Dlatego głęboko ufamy, że zarówno Pan Przewodniczący, jak i pozostali członkowie KRRiT, podkreślający przywiązanie do idei pluralizmu głoszenia poglądów oraz wywodzenie się z etosu i dziedzictwa „Solidarności” wycofają się ze swojej niezrozumiałej i co najmniej wątpliwej prawnie decyzji, która skutkować może wykluczeniem z odbioru Telewizji Trwam wielu milionów obywateli naszego kraju.

 

Do wiadomości:

1) Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
2) Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
3) Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej
4) Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ Solidarność Bielsko Biała
5) Zarząd Regionu śląsko Dąbrowski NSZZ Solidarność Katowice
6) Komisja Krajowa NSZZ Solidarność Gdańsk
7) Sekretariat Metalowców NSZZ Solidarność Karowice 

drukuj