Orędzie Bożonarodzeniowe Papieża Franciszka

Drodzy Bracia i Siostry, wesołych świąt Bożego Narodzenia!
Chrystus nam się narodził, radujmy się w dniu naszego zbawienia!

Otwórzmy nasze serca, by przyjąć łaskę tego dnia, którym jest On sam: Jezus jest jaśniejącym „dniem”, który pojawił się na horyzoncie ludzkości. Dniem miłosierdzia, w którym Bóg Ojciec objawił ludzkości swoją ogromną, czułą troskę. Dniem światła, które rozprasza mroki lęku i udręki. Dniem Pokoju, w którym możliwe staje się wzajemne spotkanie, prowadzenie dialogu, pojednanie między sobą. Dniem radości, „wielkiej radości” dla maluczkich i pokornych, i dla całego ludu (por. Łk 2,10).
W tym dniu z Maryi Dziewicy narodził się Jezus, Zbawiciel. Żłóbek ukazuje nam „znak”, jaki dał nam Bóg: „Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie” (Łk 2,12). Jak pasterze z Betlejem, także i my idziemy, by zobaczyć ten znak, to wydarzenie, które co roku ponawia się w Kościele. Boże Narodzenie jest wydarzeniem ponawiającym się w każdej rodzinie, w każdej parafii, w każdej wspólnocie, która przyjmuje miłość Boga wcielonego w Jezusie Chrystusie. Podobnie jak Maryja, Kościół ukazuje wszystkim „znak” Boga: Dzieciątko, które Ona nosiła w łonie i porodziła, ale które jest Synem Najwyższego, ponieważ „pochodzi z Ducha Świętego” (Mt 1,20). Dlatego jest On Zbawicielem, ponieważ jest Barankiem Bożym, który bierze na siebie grzech świata (por. J 1,29). Wraz z pasterzami klęknijmy przed Barankiem, adorujmy Dobroć Boga, która stała się ciałem, i pozwólmy, aby łzy skruchy wypełniły nasze oczy i obmyły nasze serca.
Tylko On, tylko On może nas zbawić. Tylko Boże Miłosierdzie może uwolnić ludzkość od wielu postaci zła, czasami potwornego, jakie rodzi w niej egoizm. Boża łaska może nawrócić serca i otworzyć drogi wyjścia z sytuacji po ludzku nierozwiązywalnych.
Tam, gdzie rodzi się Bóg, tam rodzi się nadzieja. Tam, gdzie rodzi się Bóg, tam rodzi się pokój. A tam, gdzie rodzi się pokój, nie ma już miejsca na nienawiść i wojny. A mimo to właśnie tam, gdzie przyszedł na świat Syn Boży, który stał się ciałem, nadal trwają napięcia i przemoc, a pokój pozostaje darem, o który trzeba błagać i który trzeba budować. Oby Izraelczycy i Palestyńczycy wznowili dialog zmierzający do osiągnięcia takiego porozumienia, które pozwoli obu tym narodom żyć zgodnie razem, przezwyciężając konflikt, który je tam od dawna sobie przeciwstawił z poważnymi skutkami dla całego regionu.
Prosimy Pana, aby porozumienie osiągnięte na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych mogło jak najszybciej doprowadzić do uciszenia zgiełku broni w Syrii i zaradzić niezwykle poważnej sytuacji humanitarnej wyczerpanej ludności. Równie pilne jest, by porozumienie w sprawie Libii znalazło poparcie wszystkich, aby zostały pokonane poważne podziały i przemoc, które dotykają ten kraj. Uwaga społeczności międzynarodowej niech będzie zgodnie skierowana na położenie kresu okrucieństwom, które zarówno w tych krajach, jak również w Iraku, Jemenie i Afryce Subsaharyjskiej, wciąż zgarniają wiele ofiar, powodując ogromne cierpienia i nie oszczędzając nawet dziedzictwa historycznego i kulturowego całych narodów. Moja myśl biegnie również ku ludziom dotkniętym haniebnymi aktami terroryzmu, zwłaszcza ostatnimi masakrami, które miały miejsce w Egipcie, Bejrucie, Paryżu, Bamako i Tunisie.
Niech naszych braci prześladowanych w wielu częściach świata z powodu swej wiary Dzieciątko Jezus obdarzy pocieszeniem i siłą.
Prosimy o pokój i zgodę dla umiłowanych mieszkańców Demokratycznej Republiki Konga, Burundi i Sudanu Południowego, aby poprzez dialog umocniło się wspólne zaangażowanie na rzecz budowania społeczeństw obywatelskich pobudzanych szczerym duchem pojednania i wzajemnego zrozumienia.
Niech Boże Narodzenie przyniesie prawdziwy pokój także Ukrainie, niech da ulgę ludziom dotkniętym skutkami konfliktu i pobudzi wolę do realizacji podpisanych umów, aby przywrócić zgodę w całym kraju.
Niech radość tego dnia oświeci wysiłki narodu kolumbijskiego, aby ożywiany nadzieją, z zaangażowaniem kontynuował dążenia do upragnionego pokoju.
Gdzie rodzi się Bóg, tam rodzi się nadzieja; a tam, gdzie rodzi się nadzieja, ludzie odnajdują godność. A jednak także dziś rzesze mężczyzn i kobiet są pozbawione swej ludzkiej godności i podobnie jak Dzieciątko Jezus cierpią z powodu zimna, ubóstwa i odrzucenia przez ludzi. Niech nasza bliskość dotrze dziś do najbardziej bezbronnych, jak zwłaszcza dzieci-żołnierze, kobiety, które doznają przemocy, ofiary handlu ludźmi i narkotykami.
Niech nie zabraknie naszego pocieszenia dla tych, którzy uciekają przed ubóstwem czy wojną, podróżując w warunkach zbyt często nieludzkich i nierzadko narażając życie. Niech zostaną wynagrodzeni obfitym błogosławieństwem zarówno poszczególni ludzie, jak i państwa, które wielkodusznie starają się ratować i przyjmować licznych migrantów i uchodźców, pomagając im budować godną przyszłość dla siebie i swoich bliskich oraz integrować się w przyjmujących ich społeczeństwach.
Niech w tym świątecznym dniu Pan przywróci nadzieję tym, którzy nie mają pracy, i niech wspiera wysiłki tych, na których spoczywa odpowiedzialność publiczna w dziedzinie politycznej i gospodarczej, aby starali się realizować dobro wspólne i bronić godności każdego ludzkiego życia.
Gdzie rodzi się Bóg, tam rozkwita miłosierdzie. Jest ono najcenniejszym darem, jakim obdarza nas Bóg, szczególnie w tym Roku Jubileuszowym, w którym jesteśmy wezwani do odkrycia czułej troski, jaką nasz Ojciec Niebieski żywi w odniesieniu do każdego z nas. Niech Pan pozwoli szczególnie więźniom doświadczyć Jego miłości miłosiernej, która leczy rany i przezwycięża zło.
Zatem dzisiaj wspólnie radujemy się w dniu naszego zbawienia. Kontemplując żłóbek, skierujemy nasze spojrzenie na otwarte ramiona Jezusa, które ukazują nam miłosierne objęcie Boga, kiedy słuchamy kwilenia Dzieciątka, szepczącego nam: „Przez wzgląd na moich braci i przyjaciół będę mówił: «Pokój w tobie!»”(Ps 121 [122], 8).

Wprowadzenie: kardynał diakon Franc Rodé (drugi kardynał diakon to Beniamino Stella)

Ojciec Święty Franciszek udziela wszystkim obecnym tu wiernym
i tym, do których ten przekaz dociera za pośrednictwem radia i telewizji oraz nowych środków przekazu swojego błogosławieństwa, odpustu zupełnego, na warunkach określonych przez Kościół.

Prośmy Boga Wszechmogącego, aby na lata zachował Papieża
w prowadzeniu Kościoła, a Kościołowi na całym świecie udzielił pokoju i jedności.

Błogosławieństwo

P.: Święci Apostołowie Piotr i Paweł, w których potęgę i władzę ufamy, niech wstawiają się za nami u Pana.

W.: Amen

P.: Przez modlitwę i zasługi błogosławionej Maryi, zawsze Dziewicy, błogosławionego Michała Archanioła, błogosławionego Jana Chrzciciela i świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz wszystkich świętych, niech Bóg Wszechmogący zmiłuje się nad wami, a przebaczywszy wam wszystkie wasze grzechy, niech Jezus Chrystus doprowadzi was do życia wiecznego.

W.: Amen.

P.: Odpuszczenia i przebaczenia wszystkich waszych grzechów, czasu na prawdziwą i owocną pokutę, serca zawsze skruszonego i poprawy życia, łaski i pociechy Ducha Świętego oraz wytrwania do końca w dobrych czynach niech wam udzieli Pan Wszechmogący i Miłosierny.

W.: Amen.

P.: A błogosławieństwo Boga Wszechmogącego: Ojca, i Syna, i Ducha Świętego niech zstąpi na was i pozostanie na zawsze.

W.: Amen.

Życzenia:

Wam drodzy bracia i siostry, którzy przybyliście na ten Plac z wszystkich zakątków stron świata i którzy z wielu krajów jesteście połączeni za pośrednictwem radia, telewizji i innych środków społecznej komunikacji, składam najserdeczniejsze życzenia. To jest Boże Narodzenie Świętego Roku Miłosierdzia, dlatego życzę wszystkim, abyście mogli przyjąć we własnym życiu Boże miłosierdzie, które Jezus Chrystus nam podarował, aby być miłosiernymi względem naszych braci. W ten sposób przyczynimy się do wzrostu pokoju.
Błogosławionych Świat Bożego Narodzenia.

Tłumaczenie: Radio watykańskie i Radio Maryja

drukuj