Szef MSWiA: Do końca stycznia projekt zmian w prawie o cudzoziemcach

Jeszcze w styczniu MSWiA przedstawi szczegóły projektu noweli ustawy o cudzoziemcach – zapowiedział w środę minister Mariusz Błaszczak. Jak mówił, celem zmian jest usprawnienie procedur związanych z bezpieczeństwem granic zewnętrznych Unii Europejskiej.

„W przyszłym tygodniu odbędzie się konferencja prasowa, na której przedstawimy projekt ustawy. Jej celem jest usprawnienie procedur związanych z uszczelnieniem granic zewnętrznych UE, w tym granicy polskiej. Tak, żebyśmy byli bezpieczni, żeby obywatele naszego kraju byli bezpieczni” – powiedział Błaszczak, pytany przez PAP o szczegóły projektu. Minister odwiedził Nowiny koło Kielc, gdzie uczestniczył w uroczystości otwarcia posterunku policji.

W środę rano podczas konferencji prasowej poświęconej planom MSWiA na ten rok Błaszczak wymienił przygotowanie noweli ustawy o cudzoziemcach. Jak mówił, chodzi o doprecyzowanie przepisów dotyczących zjawiska nielegalnej migracji, tak by Polska nie była narażona na zagrożenia z nią związane.

„Ta zmiana skierowana jest w stronę umożliwienia bardziej precyzyjnego wykorzystywania przepisów, tak żeby nie dochodziło do sytuacji, w której Polska narażona jest na zagrożenie związane z nielegalną migracją” – mówił Błaszczak na wspólnej konferencji prasowej z premier Beatą Szydło.

We wrześniu 2016 r. MSWiA skierowało do uzgodnień projekt noweli ustawy o cudzoziemcach. Ma on wdrożyć do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 15 maja 2014 r. ws. warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa. Termin wdrożenia dyrektywy upłynął 29 listopada 2016 r.

Projekt zakłada, że cudzoziemcy spoza UE będą mieli możliwość uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa z innego kraju. Według przywołanych w projekcie szacunków Urzędu do Spraw Cudzoziemców zmiany mogą dotyczyć nawet 200 tys. cudzoziemców. W 2014 r. wojewodowie przyjęli 65 tys. wniosków o legalizację pobytu. Rok później było ich już 109 tys. Większość zezwoleń (52 proc.) na pobyt czasowy wydano w związku z pracą.

Według MSWiA głównym celem zmian jest uproszczenie uregulowań dotyczących zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców z uwagi na przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa. Maksymalny okres przeniesienia będzie wynosił 3 lata w przypadku pracowników kadry kierowniczej i specjalistów oraz 1 rok w przypadku pracowników odbywających staż. Po upływie tego okresu osoby te będą musiały opuścić terytorium państw członkowskich, chyba że otrzymają zezwolenie na pobyt na innej podstawie, zgodnie z przepisami unijnymi lub krajowymi.

Zezwolenie na pobyt w Polsce w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa będzie wydawał wojewoda. Z wnioskiem będzie mógł wystąpić zakład przyjmujący cudzoziemca do pracy w ramach wewnętrznego przeniesienia. Na podstawie tego pozwolenia, cudzoziemiec będzie mógł wykonywać prace na terenie całej UE w ramach danego przedsiębiorstwa.

Jak podkreślono wtedy, w najbliższym czasie w Polsce może zacząć brakować pracowników.

„Wzmożone wyjazdy zarobkowe Polaków po przystąpieniu Polski do UE w 2004 r. przy jednoczesnym dynamicznym wzroście zatrudnienia i pojawiających się niedoborów siły roboczej w niektórych branżach gospodarki narodowej spowodowały duże zainteresowanie ze strony polskich pracodawców poszukiwaniem pracowników poza granicami Polski” – wskazało MSWiA.

Według MSWiA planowane zmiany nie wpłyną na „zmianę procedur kontrolnych w procesie wydawania zezwoleń pobytowych służących ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego”.

„Powyższe zmiany mogą przyczynić się w znaczący sposób do redukcji niedoborów siły roboczej na polskim rynku pracy i w sposób pośredni wpłynąć na lepsze funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw” – podkreślono.

Ponadto dla cudzoziemców starających się o pobyt stały w Polsce ma zostać wprowadzony nowy wymóg. Muszą oni znać język polski przynajmniej na poziomie B1 (stopień średnio zaawansowany). Z obowiązku tego będą zwolnione dzieci cudzoziemskie do 16 roku życia oraz urodzone na terytorium Polski. Obecnie przepisy nie wskazują minimalnego poziomu znajomości języka polskiego.

Projektowane zmiany – jak wskazywało wtedy MSWiA – mają na celu stworzenie lepszych ram prawnych pozwalających na „świadome zarządzanie migracjami w Polsce” oraz zapewnienie lepszej ochrony cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi. Projekt wprowadza również ułatwienia dla cudzoziemców chcących osiedlić się w Polsce na stałe z uwagi na polskie pochodzenie lub posiadanie Karty Polaka. Upraszcza także proces wydawania decyzji w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu.

Kraje UE zmagają się z falą imigrantów, która wywołała w Europie najostrzejszy kryzys migracyjny od II wojny światowej. Tylko w 2015 r. przez Morze Śródziemne do Europy trafiło ponad 1 mln imigrantów i uchodźców z Afryki i Bliskiego Wschodu – głównie z Syrii, Afganistanu oraz Iraku. Rok później było to ponad 360 tys. osób a od początku 2017 r. liczba ta przekroczyła 3 tys. – wynika z najnowszych danych Biura Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców (UNHCR).

PAP/RIRM

drukuj