fot. Maciej Biedrzycki/KPRP

Prezydent RP podpisał ustawę o działach administracji

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o działach administracji – poinformowała w czwartek Kancelaria Prezydenta. Ustawa tworzy nowe działy – aktywa państwowe i klimat. Rozszerza też opiekę nad Polonią i Polakami za granicą o kolejną instytucję – premiera.

Celem nowych regulacji, jak wskazano w komunikacie, jest dostosowanie struktury administracji rządowej do nowych zadań – „przede wszystkim w dziedzinie polityki klimatycznej oraz gospodarowania majątkiem państwowym”. Ustawa nowelizuje ustawę z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej oraz 96 innych ustaw.

„Wyodrębnienie działu <<klimat>> dokonano w celu skutecznego prowadzenia polityki ekologicznej, klimatycznej i energetycznej” – wskazano.

Dział administracji „klimat” stanowi, jak podkreślono w uzasadnieniu projektu ustawy, „odpowiedź na wzrastające znaczenie problemów klimatycznych w polityce międzynarodowej, unijnej i krajowej oraz służy pełniejszej realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju”. Natomiast wyodrębnienie działu „aktywa państwowe” wynika z potrzeby „zapewnienia racjonalnego i efektywnego wykorzystania mienia państwowego, zwiększenia jego wartości oraz realizacji polityki gospodarczej państwa”.

Jak wyjaśniono, konsekwencją wyodrębnienia działu klimat jest „dokonanie zmian w zakresie spraw objętych działami +energia+ i +środowisko+ oraz instytucji nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw środowiska”.

Zmiany dotyczą też spraw objętych działem członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Ustawodawca, jak podkreślono, doprecyzowuje „zakres poszczególnych spraw objętych kompetencją ministra kierującego tym działem” oraz przenosi do działu „sprawy zagraniczne problematykę działalności informacyjnej i edukacyjnej służącej rozpowszechnianiu wiedzy o integracji europejskiej i zasadach funkcjonowania Unii Europejskiej oraz polityce Rady Ministrów w tej dziedzinie” – czytamy.

Zmiany dotyczą też Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. Dotąd był on w strukturze Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a obecnie będzie Sekretarzem Stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rodziny.

W zakresie działu administracji rządowej „gospodarka” dodano regulację przewidującą, że minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych będzie mógł tworzyć samodzielne stanowiska radców handlowych, wydziały lub zespoły zadaniowe, działające w strukturze placówek zagranicznych (dyplomacja ekonomiczna).

„Osoby wykonujące zadania z zakresu dyplomacji ekonomicznej wchodzić będą w skład służby zagranicznej, przy czym podlegać one będą ministrowi właściwemu do spraw gospodarki” – wskazano.

Regulacje wprowadzają też zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z nimi opiekę nad Polonią i Polakami za granicą, „w zakresie zadania publicznego – pomoc Polonii i Polakom za granicą” sprawuje poza Senatem również Prezes Rady Ministrów.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dostosowujących, dotyczących informowania pracowników przez dotychczasowego pracodawcę o zmianach będących następstwem ustawy – przepisy te wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

PAP

drukuj