fot. PAP/Rafał Guz

Prezydent podpisał ustawy likwidujące Ministerstwo Skarbu Państwa

Od 1 stycznia 2017 r. zostanie zlikwidowane Ministerstwo Skarbu Państwa – zakładają dwie ustawy, które podpisał prezydent RP Andrzej Duda. Rolę koordynatora polityki właścicielskiej będzie pełnił prezes Rady Ministrów. Likwidacja Ministerstwa Skarbu Państwa jest zgodna z zapowiedziami premier Beaty Szydło.

Przewidziano m.in. utworzenie Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, jako ciała doradczego zapewniającego Prezesowi Rady Ministrów kompleksowe i profesjonalne wsparcie w zakresie koordynacji nadzoru właścicielskiego. Do 9-osobowej Rady po trzy osoby mają powoływać: premier, minister właściwy ds. gospodarki (obecnie MR) oraz minister właściwy ds. energii (ME). Do zadań Rady będzie należało również opiniowanie kandydatów do organów spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych.

Jak poinformowała w piątek Kancelaria Prezydent RP, prezydent w środę podpisał dwie ustawy: o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Ustawy określają zasady zarządzania mieniem państwowym w związku z likwidacją Ministerstwa Skarbu Państwa. Wskazują m.in., który organ administracji jest właściwy do gospodarowania poszczególnymi składnikami mienia państwowego oraz jest uprawniony w zakresie wykonywania uprawnień właścicielskich w stosunku do spółek.

Jak poinformowała kancelaria prezydenta, ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym „ma być podstawowym aktem regulującym zasady zarządzania mieniem stanowiącym własność państwa, przy czym jej przepisy będą miały zastosowanie w zakresie nieuregulowanym w przepisach szczególnych”. W tym zakresie ustawa zastąpi przepisy ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.

„Główne założenia nowego systemu zarządzania mieniem państwowym obejmują w szczególności: określenie wspólnych dla wszystkich stationes fisci zasad zarządzania mieniem państwowym – podkreślenie, że mienie to służy przede wszystkim realizacji zadań publicznych. Nakłada się jednocześnie obowiązek gospodarowania tym mieniem w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki oraz z zachowaniem należytej staranności; precyzyjne wskazanie, który organ administracji jest właściwy do gospodarowania poszczególnymi składnikami mienia państwowego; określenie nowego, elastycznego i transparentnego modelu rozstrzygania o właściwości organów w zakresie wykonywania uprawnień właścicielskich w stosunku do spółek. Co do zasady, uprawnienia te wykonywać będą właściwi członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, który w tym zakresie będzie pełnił rolę swoistego koordynatora polityki właścicielskiej” – napisano w komunikacie kancelarii prezydenta.

Ponadto ustawa zmienia model zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa (rezygnacja z pojęcia „prywatyzacja”), rezygnacja z prywatyzacji bezpośredniej – w tym zakresie ustawa zbliża model zbywania akcji (udziałów) należących do Skarbu Państwa do standardów rynkowych.

Nowa ustawa określa także wymagania dla członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych; wyodrębnia jednolitą grupę spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, w których wykonywanie uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa będzie podlegało szczególnemu nadzorowi Prezesa Rady Ministrów.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Jak wskazała kancelaria prezydenta, ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym „jest jednym z elementów gruntownej przebudowy modelu wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w stosunkach własnościowych”.

„Celem ustawy jest wkomponowanie w system prawa polskiego zmian, które wynikają z ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Ustawa zawiera również niezbędne zmiany w innych ustawach, stanowiące konsekwencję wprowadzenia nowego systemu zarządzania mieniem państwowym” – czytamy w komunikacie kancelarii.

Ustawa uchyla ustawę z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, która zostanie zastąpiona nową ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

„W ustawie umieszczone zostały także przepisy przejściowe, które regulują wpływ, uchwalonej równocześnie z przedmiotową ustawą, ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym na stosunki powstałe pod działaniem ustaw dotychczasowych, oraz przepisy dostosowujące, które w głównej mierze dostosowują do nowej ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym organy lub instytucje, w tym głównie regulują likwidację Ministerstwa Skarbu Państwa, oraz uprawnienia i obowiązki ich dotychczasowych pracowników, a także dokonują przekształcenia niektórych dotychczasowych instytucji” – napisano.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem kilku artykułów, które wchodzą w późniejszym terminie.

PAP/RIRM

drukuj