fot. PAP/Artur Reszko

Prezydent A. Duda podpisał ustawę ws. szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem

Prezydent Andrzej Duda poinformował w sobotę w Nysie (woj. opolskie), że podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z koronawirusem. Mam nadzieję, że już w najbliższych dniach umożliwi ona działanie wszystkim tym, którzy odpowiadają za szpitale – podkreślił.

O podpisaniu ustawy prezydent poinformował w Nysie po wizycie w Szpitalu Powiatowym im. Błogosławionej Siostry Elżbietanki Marii Merkert.

„Podpisałem ją (ustawę – PAP) najszybciej, jak było to możliwe i mam nadzieję, że już w najbliższych dniach w oparciu o tę ustawę będzie możliwe działanie dla dyrektorów szpitali, starostów, marszałków, wszystkich tych, którzy za szpitale odpowiadają – po to, żebyśmy byli jeszcze lepiej przygotowani” – mówił Andrzej Duda, po tym, gdy zaprezentował podpisany akt prawny.

Wcześniej prezydent poinformował, że odbył spotkanie poświęcone przygotowaniu na koronawirusa w województwie opolskim.

„Mogę państwu powiedzieć, że po tej konsultacji wiem, że dwie osoby przebywają w tej chwili w szpitalach na kwarantannie, dwie osoby są w tej chwili w kwarantannie domowej, 64 osoby są poddane nadzorowi. Więc nie ma żadnej osoby w tym województwie, u której stwierdzono by występowanie koronawirusa do tej pory” – powiedział prezydent.

Podkreślił, że powiatowy szpital w Nysie ma oddział zakaźny i jest przygotowany na przyjęcie pacjentów. Prezydent dodał, że dostał zapewnienie o tym, że województwo jest przygotowane na koronawirusa.

„Wcześniej oglądaliśmy tutaj tymczasową izbę przyjęć, którą rozstawili tutaj strażacy (…), ta izba tutaj jest, w każdej chwili może przyjąć pacjentów, są lekarze, tak że sytuacja jest zabezpieczona. Można powiedzieć, że w jakimś sensie jest stan pogotowia” – powiedział.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zakłada m.in., że pracodawca, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, będzie mógł polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków zdalnie z domu. Wprowadza rozwiązania zapewniające prawo otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, za okres nie dłuższy niż 14 dni, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko.

Ustawa zakłada ponadto możliwość dokonywania zamówień na towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Do projektowania, budowy, przebudowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, wprowadzono możliwość niestosowania przepisów ustawy Prawo budowlane, a także ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Określa także m.in. zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz zasady finansowania tych świadczeń. Ustawa zakłada, że minister zdrowia na podstawie informacji przekazywanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego ustali w drodze obwieszczenia maksymalne ceny na określone produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które mogą być wykorzystane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

W ustawie zapisano też, że w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta związanego z COVID-19, farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić receptę farmaceutyczną.

Ustawa zakłada ponadto, że w skrajnym przypadku, gdy stan epidemii i zagrożenia przekroczy możliwość działania administracji rządowej i samorządów, rząd może rozporządzeniem określić zagrożony obszar wraz ze wskazaniem rodzaju strefy, na którym wystąpił stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego oraz rodzaj stosowanych na tym terenie rozwiązań.

Premier może, w myśl ustawy – na wniosek ministra zdrowia – nałożyć na jednostkę samorządu terytorialnego obowiązek wykonania określonego zadania w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Regulacja przewiduje też zmiany dotyczące wykorzystania wiedzy i kwalifikacji posiadanych przez żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w zakresie szerszym niż ten wynikający z pełnionych obowiązków w ramach posiadanej specjalności wojskowej i wojskowego przeszkolenia.

W ustawie zapisano również m.in., że w celu przeciwdziałania COVID-19 Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, dokonywać przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między częściami i działami budżetu państwa uwzględniając wysokość oraz rodzaj koniecznego wsparcia i bieżące wykonanie wydatków w poszczególnych częściach i działach budżetu państwa.

Ustawa została już opublikowana w Dzienniku Ustaw; ma wejść w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia.

PAP

drukuj