fot. Twitter/MSWiA

MSWiA: Pierwsze posiedzenie Rady do Spraw Repatriacji

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się pierwsze posiedzenie Rady do Spraw Repatriacji, któremu przewodniczył nowy pełnomocnik rządu do spraw repatriacji – wiceminister Krzysztof Kozłowski. Wtorkowe spotkanie dotyczyło m.in. efektów znowelizowanej ustawy o repatriacji.

„Było to pierwsze posiedzenie Rady do Spraw Repatriacji, któremu przewodniczył nowy pełnomocnik Rządu do spraw Repatriacji – wiceminister Krzysztof Kozłowski. >>Jestem zaszczycony, że premier Mateusz Morawiecki powierzył mi nadzór nad procesem repatriacji<< – podkreślił wiceszef MSWiA” – podano w komunikacie Centrum Prasowego MSWiA.

Podczas spotkania rozmawiano m.in. o efektach znowelizowanej ustawy o repatriacji oraz o rządowym wsparciu dla ponad stuosobowej grupy repatriantów, która mieszka w prowadzonym przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska ośrodku adaptacyjnym „Dom Polski” w Pułtusku. To 48 polskich rodzin (126 osób) przybyłych z Kazachstanu, Gruzji i Armenii.

„Pobyt w ośrodku trwa 90 dni i może być przedłużony przez pełnomocnika rządu do spraw repatriacji o kolejne 90 dni. Jest to czas na aklimatyzację w Polsce i zakup lub wynajem mieszkania oraz znalezienie pracy. W ośrodku organizowane są zajęcia adaptacyjno-integracyjne. Repatrianci poznają historię, tradycję i polskie zwyczaje, a także uczestniczą w kursach języka polskiego i kursach zawodowych” – napisano w komunikacie.

Jak przypomniało MSWiA w swoim komunikacie: „Zadaniem polskiego rządu jest ułatwienie startu w Polsce, głównie pod względem finansowym, osobom, które skorzystały z możliwości repatriacji. Dlatego rodzina dostaje wsparcie na zakup mieszkania lub dofinasowanie do wynajmu. Zgodnie z obowiązującymi od maja 2017 r. przepisami, takie dofinansowanie wynosi 25 tys. zł na każdego członka rodziny repatrianta. W ostatniej nowelizacji ustawy te środki zostały zwiększone o dodatkowe 25 tys. zł na rodzinę. Aktualnie więc czteroosobowa rodzina otrzymuje wsparcie w kwocie 125 tys. zł. Jeśli rodzina nie zdecyduje się na zakup mieszkania, rząd dofinansuje jego wynajem – w kwocie 300 zł miesięcznie na każdego członka rodziny”.

„Drugą możliwością przyjazdu do Polski, poza ośrodkiem adaptacyjnym, jest skorzystanie z zaproszenia wystosowanego przez gminę. W tym przypadku samorząd zapewnia rodzinie w pełni wyposażone mieszkanie (korzystając m.in. ze wsparcia finansowego ze środków rządowych)” – dodano.

Według danych MSWiA, „w całym 2017 r. sprowadzono do Polski ponad 525 repatriantów”.

Repatriacja jest szczególną formą nabycia obywatelstwa polskiego i trwałym elementem polityki migracyjnej państwa. Osoba przybywająca do Polski na podstawie wizy krajowej w celu repatriacji nabywa obywatelstwo polskie z mocy prawa z dniem przekroczenia granicy RP.

Od ub. roku obowiązuje znowelizowana ustawa o repatriacji, określająca warunki uzyskania wizy repatriacyjnej – nowela usprawniła procedury umożliwiające powrót do ojczyzny i zwiększyła zakres wsparcia dla repatriantów. Regulacja adresowana jest przede wszystkim do osób polskiego pochodzenia, żyjących nadal w miejscach zesłań i deportacji, czyli w azjatyckiej części dawnego ZSRR.

Znowelizowane przepisy wprowadziły funkcję pełnomocnika rządu ds. repatriacji, którą pełni sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (pełnomocnik jest powoływany i odwoływany przez premiera). Do jego zadań należy m.in. koordynacja działań wspierających repatriantów, a także wydawanie decyzji w sprawie przyznawania im pomocy finansowej. Pełnomocnik współpracuje z organami jednostek samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.

Kolejnym organem jest Rada do Spraw Repatriacji, która ma zadania opiniodawczo-doradcze dla pełnomocnika rządu. W jej skład wchodzi pięciu członków powołanych (na wniosek pełnomocnika) przez premiera. Jej podstawowym zadaniem jest zgłaszanie propozycji usprawniających organizację tego procesu. Kadencja Rady trwa pięć lat.

Są dwie ścieżki przyjazdu repatriantów do kraju. Pierwsza to skorzystanie z ośrodka adaptacyjnego, na zaproszenie pełnomocnika rządu do spraw repatriacji, drugą jest możliwość przyjazdu na zaproszenie gminy.

Repatriantom przysługuje m.in. wsparcie na zakup mieszkania, dofinasowanie wyprawki szkolnej dla dzieci i refundacja kosztów szkolenia zawodowego, aby mogli wejść na polski rynek pracy. Również pracodawcy tworzący miejsca pracy dla repatriantów otrzymują z budżetu państwa zwrot poniesionych z tego tytułu kosztów. Od 2001 r. do Polski przyjechało ponad 5 tys. repatriantów.

PAP/RIRM

drukuj