List posła Zbigniewa Girzyńskiego do komisarz Danuty Hubner

Zbigniew Girzyński Toruń, 11 grudnia 2007 r.

Poseł na Sejm RP

Sz. P.

Danuta Hubner

Członek Komisji Europejskiej

B – 1049 Brussels

Szanowna Pani Komisarz

W liście jaki skierowała Pani na ręce posłów na Sejm RP i posłów do Parlamentu Europejskiego napisała Pani, że „do Komisji docierają wypowiedzi renomowanych instytucji i międzynarodowych autorytetów, które kwestionują przestrzeganie przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w jej działaniach statutowych podstawowych zasad europejskich”.

Jest to wypowiedz nieprawdziwa i głęboko niesprawiedliwa. Narusza ona dobre imię Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, a także osób i instytucji ją wspierających.

W związku z powyższym zwracam się do Pani Komisarz z prośba o udzielenie mi odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jakie „podstawowe zasady europejskie” nie są przestrzegane w działaniach statutowych przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej?

2. Gdzie te „podstawowe zasady europejskie” są spisane i jakie polskie regulacje prawne je sankcjonują, a Pani zdaniem nie są przestrzegane przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej?

3. Proszę podać jakie konkretnie renomowane instytucje europejskie i międzynarodowe autorytety formułują takie zarzuty wobec Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej?

4. Jeśli takowe instytucje i autorytety potrafi Pani Komisarz wskazać proszę wyjaśnić na jakiej podstawie można je określić mianem „renomowanych” i jakie są zasady, które pozwalają je nazwać „autorytetami”?

Podstawową wartością europejską i uniwersalną jest prawda. Pani list skierowany do posłów na Sejm RP i posłów do Parlamentu Europejskiego zawierał zamiast prawdy szereg poważnych insynuacji i niesprawiedliwych zarzutów. Narusza to nie tylko dobre obyczaje, co samo w sobie jest wysoce naganne, ale przede wszystkim podważa zaufanie do Pani jako osoby sprawującej tak ważne stanowisko w Komisji Europejskiej. Co więcej podważa zaufanie od instytucji europejskich, których powinna Pani jako Komisarz strzec.

Liczę na to, że uzyskam od Pani szybką odpowiedź na zadanie pytania. Mam także nadzieję, że refleksja do jakiej skłoni Panią ten list spowoduje zmianę dotychczasowego sposobu sprawowania przez Panią funkcji Członka Komisji Europejskiej. Bycie ministrem to służenie ludziom. Życzę Pani aby ta oczywista prawda stała się Pani bliższa.

Z wyrazami szacunku

Zbigniew Girzyński

Poseł na Sejm RP

drukuj