fot. PAP

Rozpoczęły się matury

Ponad 365 tys. maturzystów o godzinie 9.00 przystąpiło do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego. Egzamin będzie przeprowadzany na poziomie podstawowym.

Jak co roku maturzyści będą rozwiązywać testy opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Podobnie będzie podczas egzaminów pisemnych z innych przedmiotów.

Sesja maturalna rozpoczęła się dziś o godz. 9:00 od egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego samego po południu przeprowadzony będzie egzamin z wiedzy o tańcu. W drugim dniu sesji egzaminacyjnej, 8 maja rano, odbędzie się egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu – egzamin z historii muzyki. Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym przeprowadzony zostanie w piątek 10 maja po południu. Tego samego dnia rano przeprowadzony zostanie egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym. Egzamin z języka angielskiego przeprowadzony zostanie w czwartek 9 maja, z niemieckiego – 21 maja, z rosyjskiego – 23 maja, z francuskiego – 24 maja, z hiszpańskiego – 27 maja, z włoskiego – 28 maja.

Na 16 maja wyznaczono egzaminy z języków mniejszości narodowych (białoruski, litewski i ukraiński) oraz z języka kaszubskiego. Rano przeprowadzane będą egzaminy na poziomie podstawowym, a po południu na poziomie rozszerzonym. 13 maja będą egzaminy: z wiedzy o społeczeństwie (rano) i z filozofii (po południu), 14 maja – z chemii (rano) i z geografii (po południu), 17 maja – z biologii (rano) i z historii (po południu), 20 maja – z fizyki i astronomii (rano), z języka łacińskiego i kultury antycznej (po południu), 22 maja – z informatyki i z historii sztuki (po południu). 16 maja od rana przeprowadzane będą egzaminy z różnych przedmiotów zdawanych w językach obcych.

 Na egzaminie pisemnym maturzyści zdają obowiązkowo: język polski, matematykę, język obcy i wybrany. Wśród języków obcych najpopularniejszy jest angielski – wybrało go blisko 90 proc. maturzystów, czyli prawie 330 tys. Na drugim miejscu znalazł się język niemiecki – zdawać go będzie 45 tys. maturzystów. Rosyjski chce zdawać 14 tys. maturzystów. Francuski, hiszpański i włoski będzie zdawać mniej niż jeden proc. abiturientów (odpowiednio: 2,5 tys., 1,3 tys. i 713 osób). Geografię chce zdawać ponad 80 tys. maturzystów (21,8 proc. ogółu abiturientów), biologię – 77 tys. maturzystów (20,9 proc.), wiedzę o społeczeństwie – 54 tys. maturzystów (14,8 proc.), chemię – 47 tys. (12,8 proc.) Pozostałe przedmioty wybrało mniej niż 10 proc. abiturientów. Swoją wiedzę z historii chce sprawdzić 21 tys. maturzystów, z fizyki z astronomią – 34 tys., z historii sztuki – 3,8 tys., z informatyki – 4,6 tys., z historii muzyki – 427 osoby, z filozofii – 690 osób, z łaciny z historią antyczną – 209 osoby, z wiedzy o tańcu – 104 osób, z kaszubskiego – 41 osób. Chętni mogą je zdawać te przedmioty także na poziomie rozszerzonym.

Maturzysta może wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych. Zdaje je na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. W tej grupie znajdują się: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej, język regionalny (kaszubski), wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu.

 Jak wynika z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podobnie jak w latach ubiegłych, geografia i biologia są najczęściej wybieranymi przedmiotami na pisemnej maturze – wybrał je mniej więcej co piąty abiturient. Wśród języków obcych prym wiedzie angielski – zdawać go będzie prawie 90 proc. maturzystów.

Czas trwania egzaminu zależy od przedmiotu, który maturzysta zdaje oraz od jego poziomu, np. egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym trwa 170 minut, a na poziomie rozszerzonym – 180 minut, natomiast egzamin z języka obcego 120 minut dla poziomu podstawowego, 190 minut dla poziomu rozszerzonego. Egzaminy pisemne będą rozpoczynać się przed i po południu – o godzinie 9.00 i o 14.00. Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 28 maja.

EGZAMINY USTNE

Aby otrzymać świadectwo dojrzałości abiturienci muszą przystąpić także do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych – z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Przeprowadzane są one w szkołach przez nauczycieli. Ta sesja egzaminacyjna zakończy się również 28 maja. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego.

 Abiturient zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu. Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 27 sierpnia, a ustnych – na dni 26-30 sierpnia.

Sesja maturalna potrwa ponad trzy tygodnie – od 7 do 28 maja. Terminy egzaminów pisemnych z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna, terminy egzaminów ustnych ustala każda szkoła we własnym zakresie.

PAP

drukuj