I Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja do Ojca Świętego – 23.03.1994

Bądźcie głosicielami i świadkami Chrystusa

Witam serdecznie uczestników pielgrzymki Rodziny Radia Maryja. Szczególne pozdrowienie kieruję do księdza biskupa ordynariusza toruńskiego. Pozdrawiam również dyrektora oraz jego współpracowników duchownych i świeckich. Cieszę się z tego, że mogę spotkać się z Wami w Bazylice św. Piotra.

Audio MP3
Pobierz

Z wami, którzy bezinteresownie poświęcacie tyle czasu i swoje zdolności dla dobra słuchaczy w kraju. Radio Maryja istnieje dopiero kilka lat. W ciągu tych kilku lat nastąpił jednak wielki rozwój, tak gdy chodzi o zasięg oddziaływania, jak też o program. Pragnę podkreślić przede wszystkim bogactwo tego programu, który wychodzi naprzeciw podstawowym potrzebom człowieka, uwzględniając przede wszystkim potrzeby religijne. Program ten jest wszechstronny: obejmuje modlitwę, katechezę, informację, muzykę religijną, a także kontakty telefoniczne ze słuchaczami. To wszystko jest wynikiem ogromnej pracy wielu ludzi dobrej woli, znakiem szczerego umiłowania Kościoła i głębokiego zrozumienia jego misji przepowiadania, ewangelizacji.

Dekret Soborowy o środkach przekazywania myśli mówi: „Ponieważ Kościół katolicki został ustanowiony przez Chrystusa Pana, aby wszystkim ludziom nieść zbawienie, i wobec tego przynaglany jest koniecznością przepowiadania Ewangelii, przeto uważa on za swój obowiązek głosić orędzie zbawienia również przy pomocy środków przekazu społecznego oraz uczyć ludzi właściwego korzystania z nich”. (Inter mirifica, 3).

Wielka jest dzisiaj potrzeba przepowiadania Ewangelii w naszej Ojczyźnie. Potrzebne jest ludziom autentyczne słowo. Słowo, które buduje, a nie dzieli, które wlewa otuchę w zalęknione serca; słowo czyste, proste, głoszące miłość i prawdę. Takim słowem jest orędzie zbawienia. Jest nim sam Chrystus. Tego właśnie słowa wy jesteście głosicielami, ale winniście nade wszystko być jego świadkami. Tylko słowo, za którym kryje się świadectwo życia, słowo wyrosłe na glebie wiary, na glebie nadziei i miłości, będzie miało moc przekonującą i kształtującą człowieka. Będzie mogło stać się narzędziem nowej ewangelizacji.

Już dzisiaj można to powiedzieć, że cenny wkład Radia Maryja w dzieło nowej ewangelizacji buduje rodzinę „Bogiem silną”, wychowuje społeczeństwo, a zwłaszcza młode pokolenie do „cywilizacji miłości”.

Radio Maryja wskrzesza tradycję Godzinek – w tej tradycyjnej formy kultu Matki Bożej, Jej Niepokalanego Poczęcia. Wieczorem zaś gromadzi rodziców i dzieci na wspólnej modlitwie różańcowej, przy Apelu Jasnogórskim.
W Liście do Rodzin zachęciłem do modlitwy za rodziny i z rodzinami. Właśnie Radio Maryja pomaga rodzinom włączać się w ten ożywczy nurt troski całego Kościoła o każdą rodzinę, o całą rodzinę ludzką. „Modlitwa służy ugruntowaniu duchowej spoistości rodziny, posiada moc jednoczącą je w miłości i prawdzie”. (por. n.4). Niech tej modlitwy będzie jak najwięcej. Niech ona nie ustaje także na falach eteru.

W ten wielki nurt modlitwy całego Kościoła Radio Maryja pomaga włączyć się także osobom chorym, samotnym, podróżującym, zajętym przy warsztatach pracy. Z kolei poprzez gruntowną katechezę umacnia w wierze radiosłuchaczy, zachęca do zgłębienia Pisma Świętego i literatury religijnej, a dobra muzyka religijna wprowadza dzisiejszy hałaśliwy świat uciszenie, sprzyja skupieniu i refleksji. Moi drodzy, wasza działalność to przede wszystkim służba Kościołowi w Polsce. Głoście zdrową naukę w ścisłej jedności i współpracy z biskupami, którym „został powierzony urząd pasterski, czyli ustawiczna i codzienna troska o dobro wiernych, dobro duchowe wszelkie” (por. Lumen gentium, 27). Tylko w taki sposób wasze apostolstwo „przyczyni się do wzrastania Kościoła i do jego ustawicznego uświęcania” (tamże, 33).

Przy okazji pragnę również podziękować za modlitwy, jakie Rodziny Radia Maryja zanoszą do Boga w intencjach Papieża. Dziękuję wam z całego serca za wszystkie wyrazy przywiązania i solidarności. Bóg zapłać wszystkim tu obecnym, a także wszystkim, którzy są w kraju.

Życzę Radiu Maryja dalszego rozwoju, aby zasięgiem swego działania objęło całą Polskę. A może trzeba trochę wyżej podnieść poprzeczkę i powiedzieć, ażeby sięgnęło do Rzymu albo do Chin, a przynajmniej na Syberię. Ksiądz Stasiu mówi, że jest w Rzymie Radio Maryja, tak że nic nowego! Niech Wasze radio służy prawdziwej informacji, przepojonej miłością i opartej na sprawiedliwości. Niech przyczynia się do kształtowania ludzkich sumień w duchu nauki Chrystusa.

Was wszystkich, wasze apostolstwo oddaję w opiekę Najświętszej Maryi Panny, którą czcimy jako Gwiazdę Ewangelizacji: „Maryjo(…)wskazuj nam drogi życia, umacniaj w godzinach próby, abyśmy dochowując wierności Bogu i człowiekowi, umieli z pokorą i odwagą przekazywać na falach eteru umysłom i sercom wszystkich ludzi radosną wieść o Chrystusie, Odkupicielu człowieka.

Maryjo, Gwiazdo Ewangelizacji, prowadź nas”! Prowadź Radio Maryja i bądź jego Opiekunką. Na końcu tego spotkania, po przemówieniu w języku niemieckim do naszych braci z Zachodu, udzielę wszystkim błogosławieństwa apostolskiego.

Bóg zapłać za wasze odwiedziny!

drukuj