Anioł Pański z Ojcem Świętym Benedyktem XVI

Drodzy Bracia i siostry!Dzisiejsza niedziela jest pierwszą niedzielą Wielkiego Postu; to liturgiczny czas czterdziestu dni, który jest duchową wędrówką przygotowania się do Wielkanocy. Istotą tego czasu jest pójście za Jezusem, który stanowczo zmierza ku Krzyżowi, celowi Jego zbawczej misji. Jeżeli stawiamy sobie pytania: po co nam wielki Post?, po co nam Krzyż?, to odpowiedź winna brzmieć w sposób zdecydowany: ponieważ istnieje zło, co więcej, istnieje grzech, który zgodnie z Pismem Świętym jest główną przyczyną wszelkiego zła. Ale to stwierdzenie nie jest wcale tak oczywiste, a samo słowo „grzech” przez wielu nie jest akceptowane, ponieważ zakłada religijną wizję świata i człowieka. Istotnie, jest to prawdziwe, bo jeżeli wyeliminuje się Pana Boga z horyzontu świata, to wówczas nie można mówić o grzechu. Podobnie, kiedy zachodzi słońce, to znikają cienie; cień powstaje tylko wtedy, gdy świeci słońce; tak więc zanik Pana Boga bez wątpienia powoduje zanik grzechu. Dlatego poczucie grzechu- które różni się od „poczucia winy”, w znaczeniu psychologii – zostaje przywrócone dzięki odkryciu sensu Boga. Wyraża to psalm Miserere, przypisywany królowi Dawidowi z okazji jego podwójnego grzechu cudzołóstwa i zabójstwa: „przeciw Tobie – mówi Dawid odnosząc się do Boga – Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem” (PS. 51, 6).

 

 

Wobec zła moralnego postawą Boga jest przeciwstawić się grzechowi i zbawić grzesznika. Bóg nie toleruje zła, ponieważ jest Miłością, Sprawiedliwością, Wiernością; Z tej właśnie przyczyny nie chce śmierci grzesznika, lecz, aby się nawrócił i żył.

Bóg interweniuje aby zbawić ludzkość, co dostrzegamy w całej historii narodu żydowskiego, począwszy od wyzwolenia z niewoli egipskiej. Bóg pragnie wybawić swoje dzieci z niewoli, aby prowadzić ich do wolności. A najcięższą i najgłębszą niewolą jest niewola grzechu. Dlatego Bóg posłał swojego Syna na świat, aby uwolnić ludzi od panowania szatana, „początku i przyczyny każdego grzechu”. Posłał Go w naszym ludzkim ciele, aby stał się ofiarą zadośćuczynienia, umierając za nas na krzyżu. Temu ostatecznemu i powszechnemu planowi zbawienia sprzeciwił się z całą mocą diabeł, jak to szczególnie ukazuje Ewangelia o kuszeniu Jezusa na pustyni, która jest głoszona każdego roku w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Rzeczywiście wejście w ten czas liturgiczny oznacza za każdym razem stanąć razem z Chrystusem do walki przeciw grzechowi, stawianie czoła – każdy osobiście i jako Kościół – w walce duchowej przeciw duchowi zła (por. Środa Popielcowa – Kolekta).

Dlatego też przyzywamy macierzyńskiej pomocy Matki Najświętszej na tę niedawno rozpoczętą wielkopostną drogę, aby była bogata w owoce przemiany. Proszę o szczególną pamięć w modlitwie za mnie i moich współpracowników w Kurii Rzymskiej, ponieważ dziś wieczorem rozpoczynamy tydzień rekolekcji.

Drodzy bracia i siostry!

Ogromnie wstrząsnęły nas wszystkich obrazy z tragicznego trzęsienia ziemi i ze skutkami tsunami w Japonii. Pragnę ponowić moją duchową bliskość z drogą naszemu sercu ludnością tego kraju, która z godnością i odwagą stawia czoło skutkom tego kataklizmu. Modlę się za ofiary i ich rodziny oraz za tych wszystkich, którzy cierpią z powodu tych strasznych wydarzeń. Zachęcam wszystkich, którzy z godną pochwały gotowością angażują się w to, aby nieść pomoc. Pozostajemy zjednoczeni na modlitwie. Pan Bóg jest z nami.

Po polsku:

Słowa serdecznego pozdrowienia kieruję do Polaków. Liturgia dzisiejszej niedzieli uświadamia nam, że każdy człowiek jest narażony na pokusę. Jednak kuszenie Jezusa na pustyni pokazuje, że nie zawsze musi ona prowadzić do upadku i grzechu, ale może być początkiem zwycięstwa i objawienia chwały Bożej. Jest tak, gdy na wzór Jezusa stajemy wobec pokusy w postawie posłuszeństwa woli Ojca. Niech Wielki Post będzie dla wszystkich czasem zwycięstwa!

Po angielsku:

Podczas gdy witam was dzisiejszego rana, proszę o dołączenie do modlitwy za ofiary ostatnich zniszczeń, które dotknęły Japonię. Niech poszkodowani i ranni doznają pocieszenia, niech ratownicy otrzymają siły do udzielania pomocy odważnemu ludowi Japonii. Zwracając się do pielgrzymów obecnych na dzisiejszej modlitwie Anioł Pański pozdrawiam szczególnie marynarzy z Akademii Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych i ich kapelanów a także członków Chóru Nazareth Academy. Powierzając was wszystkich opiece Maryi, Matki Kościoła, przyzywam dla was i tych, których kochacie błogosławieństwa Wszechmogącego Boga.

Po hiszpańsku:

Serdeczne pozdrowienia dla pielgrzymów języka hiszpańskiego, a w szczególności dla osób narodowości ukraińskiej przybywających z Hiszpanii.

W tym czasie Wielkiego Postu, obraz pustyni zaprasza nas, byśmy mogli pozbierać się wewnętrznie i w duchu umartwienia postępować na drodze duchowej. Umocnieni słowem Bożym i prowadzeni przykładem Zbawiciela, żyjmy z radością i starajmy się wykorzystać ten czas łaski. Proszę was również o modlitewną pamięć za mnie i moich współpracowników w Rzymskiej Kurii, którzy tego popołudnia rozpoczynamy nasze rekolekcje duchowe. Życzę miłej niedzieli

Po niemiecku:

Z całego serca pozdrawiam wszystkich niemieckojęzycznych pielgrzymów i turystów. Okres wielkopostnej pokuty zaprasza nas do nowego spojrzenia na nasze życie oraz chce nam pomóc w uwolnieniu się od rzeczy, które wiążą nas wewnętrznie: od próżności i samowoli, a także od przesadnej troski i zwątpienia. Zamiast tego zechciejmy spoglądać na Chrystusa; pozwólmy też, aby nas poprowadził, podobnie jak dziecko, które trzymając się rąk matki lub ojca stawia w świecie pierwsze kroki. Być blisko Chrystusa oznacza także wyznawanie grzechów, prośbę o przebaczenie, a przede wszystkim karmienie się żywym Słowem Bożym. W tym zawiera się cały sens Wielkiego Postu. Niech Duch św. prowadzi was na tej duchowej drodze.

Tłumaczenie Radio Maryja

drukuj