Globalizacja i Nowy Porządek Świata

Ks. dr Roman Piwowarczyk

„Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich” Ef. 6,12

Istnieje wiele definicji globalizacji, w tym wystąpieniu posłużę się definicją która nawiązuję do genezy i celów Iluminatów. Tak więc globalizacja to proces ekonomiczno polityczny dążący do zniesienia barier narodowościowych, państwowych, ograniczających swobodny przepływ towarów, usług, osób, produkcji i operacji finansowych w skali całego świata by ostatecznie utworzyć rząd światowy określany w języku angielskim jako New World Order. Nowy porządek świata jest więc wpisany w proces tak pojętej globalizacji jako jej cel i wyraża najbardziej radykalne, rewolucyjne dążenia jej członków wobec całej ludzkości.
Globalizacja jako zjawisko społeczne nie jest czymś nowym, jej protoplastów odnajdujemy już w starożytnych religiach czy kulturach : sumeryjskiej, egipskiej, babilońskiej, żydowskiej, itd. Ich ówczesną wspólną cechą był wyraźny podział danego społeczeństwa na małą ekskluzywną grupę władców i pozostałą cześć osób im poddanych. Władcy byli przekonani o posiadaniu szczególnej tajemnej wiedzy czy zdolności niemalże boskich co wytwarzało ogromną przepaść wobec warstwy ludzi podlegających ich wpływom[1]. Władza tamtych elit była jednak tylko lokalna, nie globalna, np. w obszarze położonym wzdłuż Nilu czy Babilonii. Natomiast, pierwsza propozycja utworzenia rządu światowego w sensie dosłownym pojawiła się znacznie później : np. w 1313 w dziele De Monarchia Dantego Alighieri, czy w 1713 roku u księdza Irénée Castel de Saint-Pierre który głosił ideę światowego rządu jako źródło światowego pokoju. Myśli o globalizacji te czy inne niewymienione nie były jednak wcielane w życie. Dopiero od XVIII w. pojawiają się następne, oparte na różnych fundamentach teorie gdzie słowo globalizacja ma już coraz bardziej szczegółową treść i zaczynają się tworzyć konkretne struktury o celach globalistycznych. Można pośród nich wyróżnić niejako dwie przeciwstawne perspektywy o przeciwstawnych wartościach, celach czy metodach działania. Jedna, inspirowana najczęściej religią katolicką i w jakimś stopniu zakorzeniona w modelu strukturalnym kościoła katolickiego, chociaż rozmijająca się z jego główną misją jaką jest zbawienie ludzi czy życie wieczne; oraz druga zupełnie przeciwna, oparta na tajemnej a nawet szatańskiej mocy, wrogości do religii monoteistycznych, podstępie, niesprawiedliwości, walce silniejszych ze słabszymi. Obie te perspektywy w mniej czy bardziej widocznym stopniu stają w opozycji wobec ludzi wierzących i Boskiego planu zbawienia. Opozycję tę, w postaci bardziej łagodnej widać choćby u członków Los Alumbrados z Hiszpani czy niektórych formach masonerii gdzie obecne jest wzajemne pomieszanie czy przenikanie się ortodoksyjnych treści religijnych z treściami heretyckimi. Niestety, ale w XVIII w. powstaje też struktura globalistyczna w postaci bardzo radykalnej, skrajnej wobec Boga i ludzi wierzących a jest nią coraz bardziej znana nam dziś grupa o nazwie Iluminaci. Jej założyciel Adam Weishaupt, z pochodzenia żyd aszkanazejczyk, był profesorem prawa kanonicznego, wychowany u Jezuitów. W 1773 nakłoniony przez Mayera Rothschilda, bankiera również pochodzenia żydowskiego, 1 maja 1776 zakłada wspomnianą tajną grupę mającą na celu solidne zjednoczenie tajemnych stowarzyszeń : masońskich i innych opartych np. na okultyzmie, aby zaprowadzić kontrolę nad całą ludzkością, zawładnąć bogactwami naturalnymi i doprowadzić do utworzenia jedynego i niewybieralnego rządu światowego[2]. Osiągnięcie tego celu przewidywał poprzez realizację następujących punktów:
1. Likwidację wszelkich struktur państwowych,
2. Likwidację wszelkiej własności prywatnej,
3. Likwidację wszelkiego dziedzictwa i tradycji,
4. Zniesienie patriotyzmu,
5. Rozbicie struktur rodziny,
6. Wykorzenienie wszelkiej religii a zwłaszcza katolickiej.
Obrana nazwa Iluminaci miała według Założyciela nawiązywać do Lucyfera który jest źródłem światła oraz niczym nieograniczanej mocy. Podstawowym symbolem iluminatów stała się piramida zakończona wszystko widzącym okiem[3]; wokół piramidy dwa łacińskie zdania : Annuit coeptis (przedsięwzięcie odniesie sukces) oraz Novus ordo seclorum (nowy porządek świata). Symbol ten jest obecny już od 1933 r. na dolarach amerykańskich po dziś dzień[4]. Podstawą doktrynalną został wybrany Talmud, a strategia pozwalająca uczniom Weishaupta dominować nad innymi ludźmi została sprecyzowana przez niego w tzw. 25 punktach. Oto niektóre z nich :
1. Pieniądze i seks będą wykorzystane aby pozyskać ludzi na różnych kierowniczych stanowiskach;
2. Nauczyciele naszego bractwa powinni wyłaniać i formować w szkołach i uniwersytetach najlepszych uczniów w sprawach związanych z globalizacją i światowym rządem;
3. Osoby wpływowe i studenci specjalnie przygotowani pod kontrolą iluminatów będą wprowadzani do instytucji rządowych, religijnych i finansowych jako agenci;
4. Tajny komitet przejmie całkowitą kontrolę nad mediami aby mogły one przekonać ludzi, że światowy rząd jest jedynym rozwiązaniem dla wielu ludzkich problemów;
5. W końcowym etapie tej strategii wykorzystane zostaną wszelkie środki militarne, w tym zamachy stanu aby zmusić niezdecydowane czy wrogie globalizacji państwa do podporządkowania się globalnemu rządowi Iluminatów[5].
Drodzy Państwo, tyle krótkiej prezentacji XVIII wiecznego programu Iluminatów. Zainteresowanych większą ilością szczegółów odsyłam do niemałej bibliografii i wielu stron internetowych dostępnych w wielu językach[6]. My natomiast postawny sobie trzy pytania i spróbujmy na nie przynajmniej po części odpowiedzieć. 1. Czy ta tajna organizacja działa od tamtego czasu po dziś dzień? 2. Jakie są obecnie przejawy czy owoce tego działania. 3. Czy rzeczywiście Iluminaci mają dziś realne szanse aby przejąć władze nad całym światem w ramach tzw. Nowego Porządku Świata.
Odpowiadając, należy stwierdzić, że organizacja ta jak najbardziej istnieje, mając dzisiaj bardzo rozwinięta i różnorodną strukturę[7]. Oto kilka historycznych wydarzeń które to potwierdzają. Już sam Adam Weishaupt który zaraz po założeniu Iluminatów, zatrudnić miał 2000 zwolenników reprezentujących sztukę, naukę, finanse, politykę, edukację i przemysł. Konstrukcja ta wytworzyła później wiele nowych odgałęzień czy organizacji w mniejszym czy większym stopniu z nią powiązanych. Dziś, z perspektywy ponad 200 lat widać również jak mocno rozwinęła się struktura bankowo-medialno-polityczna w ramach rozrastającego się rodu Rothschildów, których kapitał jest na dziś dzień wyceniany na ok. od 500 do 700 bilionów dolarów. Przytoczmy więc choć kilka detali z ich historii. Mayer Amschel Rothschild miał pięciu synów i pięć córek. Zgodnie z jego wolą, aby zachować ciągłość rodu, tylko synowie mogli dziedziczyć interesy i fortunę, zaś córki zostały wydane za innych bankierów. Dzieci miały wychodzić za mąż lub żenić się w obrębie własnej rodziny nawet na poziomie kuzynów aby nie rozpraszać majątku rodziny. Ród Rothschildów rozchodzi się po całej Europie, w czym pomaga im bardzo posiadanie własnej, najszybszej na świecie poczty mającej immunitet dyplomatyczny. Jego syn Amschel osiedla się we Frankfurcie, Nathan w Londynie, James w Paryżu, Salomon w Wiedniu a Charles w Neapolu. James osiągnął w Paryżu jako mason najwyższy 33 stopień Obrządku Szkockiego, jego brat Nathan był członkiem loży „Emulation” w Londynie, natomiast Salomon zostaje wprowadzony do wolnomularstwa. Ich wypływ na politykę i rozwój finansów w Europie staje się bardzo wielki choć medialnie nie nagłaśniany : pierwsza ich wielka „misja” to zaangażowanie się w wywołaniu antykościelnej, krwawej Rewolucji Francuskiej; W 1809 r. Natan Rothschild wypowiada znane po dziś dzień przełomowe zdanie : „Pozwólcie mi emitować pieniądze a ominę wszelkie prawo”. W 1815 roku osiąga swój cel po udanych manipulacjach finansowo-medialnych związanych z wojną francusko – angielską zakończoną klęską Napoleona pod Waterloo. Przejmując kontrolę nad Bankiem Anglii i uzyskując możliwość emisji pieniądza w Wielkiej Brytanii stwierdza : „Nie przejmuję się tym jaka marionetka zasiada na tronie Imperium nad którym nigdy nie zachodzi słońce. Człowiek który kontroluje emisję pieniądza w tym kraju, kontroluje całe Imperium, a tym człowiekiem ja jestem”.
W 1791 r. Rothschildowie zaczynają kontrolować pieniądze amerykańskie za sprawą Aleksandra Hamiltona, agenta w rządzie Georga Washingtona, ustanawiając centralny Bank USA o nazwie Pierwszy Bank USA[8]. Napięcia związane z emisją dolara pomiędzy kolejnymi prezydentami amerykańskimi a Rothschildami będę trwały aż do roku 1913 kiedy to po sztucznie wywołanym kryzysie gospodarczym i upadku wielu banków amerykańskich, udaje się zalegalizować prywatny bank Federal Reserve (FED) jako Bank emitujący pieniądze i określający ich wartość.
W tym kontekście warto przytoczyć wypowiedź prezydenta A. Lincolna z 1862 roku kiedy to wprowadził możliwość emisji pieniądza w swoim państwie : „Daliśmy ludziom Republiki najlepsze dobro jakie kiedykolwiek mieli, ich własne papierowe pieniądze aby spłacać ich własne długi”[9]. Natomiast w grudniu 1913r., dokładnie wigilię Bożego Narodzenia kongresmen Charles Lindbergh widząc jak USA traci swoją autonomię finansową mówił : „Akt ten ustanawia największy zarząd na ziemi. Prezydent podpisując ten dokument, zalegalizował niewidoczny rząd finansowej mocy.” Od tej pory stojący za FED–em Wartburgowie, Rothschildowie czy Rockefellerowie, zadbali solidnie aby media amerykańskie odpowiednio owiały tajemnicą tę sprawę[10]. Nie mniej jednak, 27 kwietnia 1961 prezydent John Fitzgerald Kennedy, jedyny amerykański prezydent katolik, próbując na nowo zmienić niekorzystną sytuację kraju wypowiada takie oto zdania : „Słowo „sekret” „tajemniczy” jest odrażające w wolnym i otwartym społeczeństwie. I my jako ludzie z natury i historycznie jesteśmy przeciwni tajnym stowarzyszeniom, tajnym przysięgom i tajnym działaniom. Ponieważ sprzeciwiamy się na całym świecie monolitycznym i bezwzględnym konspiracjom które polegają głównie na ukrytych znaczeniach ekspansji ich własnych wpływów w infiltracji, zamiast inwazji, na działalności wywrotowej, zamiast wyborach, na zastraszaniu, zamiast wolnym wyborze. To system, który rozlegle zasoby ludzkie i materialne wykorzystuje do budowania zwartej i wysoko wydajnej maszyny działającej na polu militarnym, dyplomatycznym, wywiadowczym, ekonomicznym, naukowym i politycznym. Ich przygotowania są tajne, nieujawnione, ich pomyłki są pogrzebane, niepublikowane ich myślenie jest ciche, nie chwalą się. Ich wydatki nie są kwestionowane, nie ma plotek, sekret nie jest ujawniany. Oto dlaczego ateński twórca prawa Solon określił przestępcą każdego, kto uchyla się od dyskusji. Proszę was o pomoc w olbrzymim zadaniu, informowania i ostrzegania. Pewny, że z waszą pomocą człowiek będzie tym, kim urodził się żeby być: „wolnym i niezależnym”. W czerwcu 1963 roku prezydent Kennedy podpisał dokument legalizujący emisję pieniędzy[11] w ramach struktur państwowych, jednakże sześć miesięcy później 22 listopada w obecności tysięcy ludzi na ulicach Dallas został zamordowany podobnie z resztą jak w XIX w Abraham Lincoln[12]. Dokładnie w dniu jego śmierci unieważniono wspomniany dokument z czerwca a kilka dni później, za kadencji nowo zaprzysiężonego prezydenta Lyndon’a B. Johnsona wycofano z obiegu banknoty emitowane za życia J. Kennedy’ego[13].
Iluminaci dali się nie jeden raz poznać jako tajna grupa wzniecająca wojny, spory i czerpiąca przy tej okazji wielkie zyski. Np. we 1815 r. wszyscy bracia Rothschildowie zaangażowani byli aby polepszyć stan armii angielskiej Wellingtona oraz przeciwnej jej armii francuskiej Napoleona[14]. Podobnie było czasie rewolucji Październikowej[15], I i II wojny światowej, i innych konfliktach jak choćby tragedia WTC z 11 września[16]a zwłaszcza słynna afera dotycząca WTC 7 i jej właściciela Larego Silwersterna który na tej tragedii zarobił kilka miliardów dolarów[17].
Jak jest obecna kondycja finansowa USA? Oficjalny dług Stanów Zjednoczonych to ponad 15 bilionów dolarów i potężna korupcja. Z wielu źródeł można się dowiedzieć, że tylko w ciągu ostatnich lat z kasy FED-u wypływały czeki na wiele bilionów dolarów nie wiadomo na czyje konta, w jakim celu i kiedy będę zwrócone. Rozprawy sądowe w których widać bezkarność niektórych osób odpowiedzialnych za te mega korupcje są dostępne w Internecie[18].
Warto również dodać, że korporacja Rothschildów ma wpływ na banki i finanse prawie w każdym kraju, a niedawno jeszcze niektóre kraje takie jak Irak, Libia, czy Afganistan zastały „przekonane”, że nie warto iść w innym kierunku[19]. Syria natomiast, Iran czy Sudan mogą wkrótce być zmuszone[20]. Sam prezydent Francji Nicolas Sarkozy twierdził wielokrotnie, że nie ma dzisiaj takiej struktury która mogła by przeciwstawić się strukturze New World Order, a uśpieni w dobrobycie Francuzi, coraz częściej zaczynają głośno i z lękiem o tym mówić.[21]
Dokładnie wczoraj dyskutowano o nadzorze bankowym banków Europy w zamian za eliminację niezrozumiałego zadłużenia. Tym dobrodusznym opiekunem ponad 6 tysięcy europejskich banków ma być bank o tajemniczej nazwie Europejski Mechanizm Stabilizacyjny. Nie podano nam jednak do kogo ten bank należy, skąd ma na to pieniądze i dlaczego wyjątkowo jego nie objął globalny kryzys.
Globalizacja to nie tylko zagrożenie ryzykiem całkowitej kontroli pieniądza przez prywatnych miliarderów, to także ryzyko totalitarnej zarezerwowanej dla wybranych władzy. Moglibyśmy zapytać : dlaczego instytucje globalne takie jak ONZ, FAO, Bank Światowy, NATO, czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy[22] nie przeprowadzają medialnie nagłaśnianej kampanii wyborczej, dlaczego tak mało wiemy o ich globalnych planach? Dlaczego, na przykład, bardzo wpływowe stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej który ma reprezentować Unię na zewnątrz jest zarezerwowane dla członka grupy Bildelberg? Dlaczego, jak niedawno pytał przed kamerami Minister spraw zagranicznych Niemiec w Grecji, stan kondycji ekonomicznej państw europejskich jest określany czy nawet determinowany przez nieeuropejskie agencje ratingowe?
Innym ogromnie niepokojącym problemem związanym z globalizacją to także planowana brutalna redukcji ludności do ok. 1 miliarda aby tą mniejszą wspólnotą móc lepiej sterować[23].
Do osiągnięcia tego celu zmierza się między innymi poprzez :
1. Osłabianie zdrowia ludzi. Wiele kontrowersji i sprzeciwu budzi w tym kontekście Codex Alimentarius, najważniejszy światowy kodeks o normach żywienia który chce zastąpić naturalne sposoby żywienia i leczenia agresywnymi naukowymi i technologicznymi eksperymentami, blokując możliwość leczenia ziołami, witaminami, blokując reklamy o szkodliwości substancji syntetycznych, ale za to legalizując możliwość dodawania do produktów żywnościowych co najmniej 8 śmiertelnych substancji i wiele setek innych szkodliwych w perspektywie dłuższego czasu ich spożywania. ( jak np. Aspartam , produkty GMO czy w końcu stosowanie przymusowych szkodliwych szczepień zwłaszcza u małych dzieci). Szokującymi wręcz, w tym zagadnieniu są kalkulacje naukowców zmierzające do określenia liczby ofiar w przypadku gdy plan zostanie wdrożony.
2. Wzbudzającymi niepokój a także wpływającymi negatywnie na zdrowie są również sztucznie wywoływane epidemie w wielu krajach czy masowe choroby zwierząt . Zupełnie nowych niepokojącym zjawiskiem są także tzw. Chemtrails czyli smugi chemiczne[24] które nie znikają po kilku minutach ale trwać mogą wiele godzin rozpraszając się stopniowo i zanieczyszczając niebo oraz określony obszar ziemi. Smugi te są wytwarzane przez samoloty organizacji międzynarodowych na niebie w obszarze wielu państw. Zamiast przewozić ludzi, rozpylają one w sposób zaplanowany szkodliwe substancje chemiczne takie jak tlenek aluminium, bar, stront czy nawet pewne rodzaje bakterii. Szacuje się, że w skali globalnej rozpylono już ok. 100 milionów ton tych toksycznych produktów które mogą osłabiać nasz system oddychania, system nerwowy czy obronny. Negatywnie wpływają również na rośliny i owady (między innymi pszczoły). O tym, że praktyki takie maja miejsce i że są nam mimo wszystko potrzebne chce nas przekonać choćby wspomniany wcześniej John Holdren i inni politycy.
Globalizacja to nie tylko ogromna niesprawiedliwa kumulacja pieniędzy w rękach niewielkiej grupy „wybranych” ludzi (niedawno podawano, że kwota jaką dysponują tajne organizacje przewyższa 250 razy budżet całej Francji), ale to także ogromna kumulacja środków wojskowych. Tylko w tym roku, bazując na oficjalnych danych, pomimo ogłaszanego wielkiego kryzysu ekonomicznego wydano na zbrojenia ok. 2 biliony 157 miliardów 172 miliony dolarów. Nawet trudno sobie wyobrazić, ile miejsc pracy można by było za te pieniądze stworzyć. Globalizacja w końcu to także niestety często potężna manipulacja ludzkim duchem, odzieranie człowieka z jego godności, rozbudzanie jego sfery cielesnej i zmysłowej, niszczenie życie religijnego zarówno obszarze edukacji w szkołach i uniwersytetach jak i różnego rodzaju mediów : filmy, muzyka, Internet, prasa, książki.
A jakie plany globalizacyjne jeszcze nas czekają na przestrzeni najbliższych 30 lat? Otóż według niektórych strategów globalizacji czaka nas totalne rozbicie rodziny, dysocjacja reprodukcji i seksualności. Seksualność ma się stać królestwem przyjemności a reprodukcja królestwem maszyn. Pustka po zniszczonej religijności ma być zastąpiona filozofią transhumanizmu gdzie dla dobra ludzkości wprowadzona zostanie tzw. świadomość roju, czyli kolektywna inteligencja która zaowocuje samokontrolą każdej jednostki.
Czy tak przedstawiona forma globalizacji ma szansę realizacji? No cóż, wiemy przecież, że nie jest to jedyna możliwa jej forma, że potencjalnie jest ich wiele. Wiele, naprawdę wiele zależy nie tyle od każdego z nas ale zwłaszcza od alternatywnych struktur które my wszyscy negatywnie nastawieni do wyżej przedstawionych działań czy propozycji, będziemy w stanie wytworzyć. Z pewnością istotnym warunkiem naszego powodzenia będzie zakorzenienie w żywej wierze w Boga a także ciągle zgłębianie wiedzy o szeroko rozumianej ludzkiej naturze.
 
Ks. dr Roman Piwowarczyk
 

Referat został odczytany przez wiceprezesa ZG KSD ks. dra Romana Piwowarczyka podczas Forum Dziennikarzy Katolickich w Hebdowie pod Krakowem. Spotkanie poświęcone było problemom wiary i wyzwań współczesności. Zorganizowało je Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy.

Piotr Dublański/ ksd.media.pl/RIRM

[1] Przykładem mogą tu być nie tylko władcy Egipscy ale także budowniczowie egipskich piramid czy później chrześcijańskich kościołów, (skąd wywodzą się ugrupowania masońskie) sekta Assasynów z XXI w. w Syrii; Templariusze czyli Rycerze Syjonu, itp.
[2] Frakcja amerykańska Iluminatów nazwana została Frakcją Kolumbijską (The Columbia Faction); od tamtej pory powstało wiele struktur związanych z nazwą Kolumbia : wytwórnia filmowa, statek kosmiczny Kolumbia, uniwersytet, itd.
[3] Oko to symbolizuje Horusa boga starożytnych Egipcjan.
[4] Liczbą najpopularniejszą na banknocie dolarowym jest liczba 13 : 13 warstw piramidy, 13 gwiazd, jagód, liści i strzał. Uważny obserwator zauważy również w prawym górnym rogu banknotu małej wielkości sowę, ptaka który najlepiej działa nocą i który jest symbolem tajnej grupy utworzonej w 1872 r. o nazwie Bohemian Grove. Jest to grupa najbardziej wpływowych ludzi świata która co roku spotyka się na Monte Rio niedaleko San Francisco aby dyskutować dyskretnie o swoich planach a także oddawać cześć bogom religii pogańskich Molochowi, bóstwu babilońskiemu symbolizowanemu przez 13 metrową kamienną sową i bogowi Lilith bóstwu sumeryjskiemu (o bóstwie tym jest wzmianka w Iz 34,14). Prezydenci USA byli członkami tej grupy.
[5] Na temat Iluminatów napisał on 12 dzieł, między innymi : Apologie der Illuminaten (1786), Vollständige Geschichte der Verfolgung der Illuminaten in Bayern(1786), Schilderung der Illuminaten (1786), Einleitung zu meiner Apologie (1787).
[6] Oto niektóre adresy stron internetowych w j. polskim i angielskim : http://www.youtube.com/watch?v=grLZIhx-Di8, http://www.youtube.com/watch?v=iIHLaz9BuTU&feature=related; http://www.youtube.com/watch?v=E6ZzIbJftNY , http://www.youtube.com/watch?v=-7wekNwtxYM , http://www.iamthewitness.com/DarylBradfordSmith_Rothschild.htm, etc.
[7] Zobacz: http://www.youtube.com/watch?v=ot6AXfNQIH0, http://www.youtube.com/watch?v=52OSZz6jliU&feature=related, i wiele innych.
[8] Więcej na temat historii pieniądza w rekach prywatnych polecam film : The Money Masters : http://www.youtube.com/watch?v=lvH2yQbc108
[9] Jako reakcję na możliwość emisji pieniądza w USA The London Times pisał : „Jeżeli ta szkodliwa polityka finansowa zakorzeniła by się na stałe, to rząd będzie mógł zaopatrywać się we własny pieniądz bez żadnych kosztów. Spłaci długi i pozostanie bez długów. Będzie miał wszystkie niezbędne pieniądze do prowadzenia gospodarki i handlu. Stało by się to sukcesem bez precedensu w historii cywilizowanych rządów na świecie. Mózgi i bogactwo napłynęły by do Ameryki Północnej. Rząd taki musi być zlikwidowany albo to on zlikwiduje wszystkie monarchie na świecie”. Zobacz artykuł Melvina Sicklera : A. Lincoln i J. Kennedy …, link http://many5.w.interia.pl/artykuly/09_artykul5.pdf .
[10] W czasie niedawnej rozprawy sądowej dotyczącej defraudacji 500 miliardów dolarów, Ben Bernanke prezes FED-u potwierdza, że bank ten jest autonomiczny finansowo od Rządu USA od 1913r. Zobacz : http://www.youtube.com/watch?v=h4E4hr64UaE&feature=related
[11] Dokument ten nazywał się Executive Order 11110.
[12] Abraham Lincoln został zamordowany 14 kwietnia 1865, w 41 dniu po jego drugiej reelekcji w teatrze Forda. Po tej szczególnej tragedii kanclerz Niemiec Otto von Bismarck tak się wypowiedział : „Śmierć Lincolna była katastrofą dla chrześcijaństwa, nie było w USA nikogo godnego wystarczająco do noszenia jego butów. Obawiam się że zagraniczni bankierzy ze swoją przebiegłością i przekrętami całkowicie przejmą kontrolę nad bogactwem Ameryki, i wykorzystają go do korumpowania nowoczesnej cywilizacji. Nie zawahają się przed wciągnięciem całego Chrześcijaństwa w wojny, chaos w celu przejęcia kontroli nad Ziemią”. Zobacz również : http://www.youtube.com/watch?v=SbXeQd3kd-A&feature=relmfu .
[13] A oto lista wielu innych ważnych osób które zginęły w tajemniczych okolicznościach : http://www.youtube.com/watch?v=ki50um8IYRg&feature=related
[14] Napoleon dobrze rozumiał, że prywatny bank w danym kraju to jawna niesprawiedliwość dlatego był przeciwny tzw. Bankowi Francji który również rościł sobie prawo do emisji pieniędzy. W tym kontekście powiedział : „ Ręka która daje jest ponad ręką która otrzymuje. Pieniądze nie mają ziemi ojczystej, finansjerzy są bez patriotyzmu i bez przyzwoitości. Ich jedynym celem jest zysk”. Niemniej jednak te wypowiedziane słowa spełniły się wkrótce na niekorzyść Napoleona. Pomimo, iż otrzymał od Prezydenta USA Jeffersona 3 000 000 dolarów w złocie za przynależąca do Francji Luizjanę, zorganizował armię i zdominował wiele krajów w Europie to jednak ród Rotschildów był sprytniejszy i bogacił się na finansowym wspomaganiu armii krajów zagrożonych przez Napoleona jak Prusy, Austria czy Rosja.
[15] W finansowanie Rewolucji Październikowej i komunizmu zaangażowani byli miedzy innymi Jacob Schiff i bank Kuhn & Loeb Co. oraz Bank Wartburg. Jacob Schiff wydał 20 milionów dolarów aby obalić Cara Rosji który oficjalnie się sprzeciwiał utworzenia prywatnego banku w Rosji. Natomiast jeden z głównych wykonawców planu komunizacji Rosji Leiba Bronstein czyli Leon Trotzky należał do masonerii francuskiej Art et Travail, żydowskiej B’nai B’rith i grupy Iluminatów. Zobacz również Anthony C. SUTTON: Wall street and the Bolshevik Revolution, 1981 by Arlington House Publishers, New Rochelle, New York oraz tego samego Autora : „Wall street and the rise of Hitler, 1976 by Arlington House Publishers, New Rochelle, New York.
[16] Dzisiaj po upływie 11 lat większość Amerykanów nie wierzy w oficjalnie podaną wersję wyjaśnień i jako głównego winnego upatruje nie arabskich terrorystów ale grupę osób ściśle powiązaną z rządem amerykańskim czy nawet tajnymi służbami międzynarodowymi. Zobacz np. : http://www.youtube.com/watch?v=JUpLVnzMsog, http://www.youtube.com/watch?v=ZccY7_Q8zCs&feature=related, http://www.youtube.com/watch?v=0zMet3ucCl8&feature=related, http://www.youtube.com/watch?v=GDgyhIfTbkU&feature=related, i wiele innych stron.
[17] Zobacz więcej : http://www.youtube.com/watch?v=L1mRnCm_lnU&feature=related lub http://www.youtube.com/watch?v=s0qdLoobkUI&feature=player_embedded ; http://www.youtube.com/watch?v=YgoCOxgI85M
[18] Np. : http://www.youtube.com/watch?v=dfB-nWbA3oY&feature=related
[19] Niewiele osób w Polsce zostało uświadomionych medialnie, że jednym z głównych powodów obalenia przywódcy Libii Muammara al-Kadaffiego był fakt, iż chciał on wraz z przywódcami innych państw głównie afrykańskich i arabskich wprowadzić pieniądz oparty na złocie by przeciwstawić się ogromnej korupcji i totalitarno-globalistycznym praktykom instytucji odpowiedzialnych za emisję pieniędzy drukowanych nie mających realnego oparcia w wartościach materialnych. Zobacz : http://www.youtube.com/watch?v=L0fPQpyP5mQ . Sam sposób obalenia jego władzy i zabicie Go bez możliwości obrony, bez wyroku sądowego, w zupełnie nieludzkich warunkach dyskredytuje bardzo tzw. cywilizowane kraje.
[20] Zobacz dokument : http://www.youtube.com/watch?v=GsDzsjlXYWM
[21] Zobacz dokument : http://www.youtube.com/watch?v=aeXhEp7dhvw&feature=related; http://www.youtube.com/watch?v=Cblr2_i6QUI&feature=rellist&playnext=1&list=PL4B849A81940CA3EB
[22] Do grupy Iluminatów należą jeszcze następujące organizacje : grupa Bildelberg, Klub Rzymski, Karbonari, Stowarzyszenie teozoficzne, Komisja trójlateralna, grupa masońska Strict Observance, Zakon Syjonu, Rada Spraw Zagranicznych i inne.
[23] Plan takiej właśnie kontrowersyjnej redukcji jest ujawniony między innymi na wielkich płytach granitowych w stanie Georgia USA, nazwanych Georgia Guidestones. Jest tam wyrytych w językach angielskim, hiszpańskim, suahili, hinduskim, hebrajskim, arabskim, chińskim i rosyjskim tzw. 10 zasad ludzkości jakie mają obowiązywać w nowej epoce, epoce rozumu. Można je zobaczyć między innymi w tym filmie : http://www.youtube.com/watch?v=GDgyhIfTbkU&feature=related. Na temat konieczności redukcji ludności wypowiada się „autorytatywnie” John Holdren doradca prezydenta B. Obamy do spraw nauki i techniki. Zobacz więcej : http://www.youtube.com/watch?v=SMZMCs2ZGAc.
[24] W odróżnieniu od contrails czyli widzialnych kilka minut na niebie śladów powstałych po wydalanych spalinach silników. Zjawisko contrails jest czymś normalnym.

drukuj

Tagi: ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl