NIK przeprowadzi kontrolę w KRRiT


Pobierz Pobierz

 

Janusz Wojciechowski

Poseł do Parlamentu Europejskiego

były prezes Najwyższej Izby Kontroli

NIK odkryła wielki skandal w Krajowej Radzie

 NIK odkryła w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji gigantyczny skandal z rozkładaniem na raty opłat koncesyjnych.

1. Fragment informacji NIK o wynikach kontroli wykonania budżetu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za 2011 rok:

…Zastrzeżenia NIK dotyczą niecelowego i niegospodarnego odraczania poboru dochodów budżetowych wskutek rozkładania na raty opłat koncesyjnych.

W 2011 r. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, na podstawie uchwał KRRiT, wydał 45 decyzji o rozłożeniu na raty opłat za koncesje w łącznej kwocie 63.848,8 tys. zł, w tym 26 decyzji, na kwotę 32.434,6 tys. zł, dotyczyło koncesji wydanych w 2011 r. (57,8% ogólnej wartości opłat koncesyjnych naliczonych w 2011 r.).

Kontrola czterech postępowań o rozłożenie na raty opłat koncesyjnych, na łączną kwotę 29.153,3 tys. zł wykazała, że Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wydał decyzje o rozłożeniu na raty opłat koncesyjnych na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy o radiofonii i telewizji, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego13 oraz przepisów działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa14. W decyzjach stwierdzano zachodzenie przesłanek ważnego interesu koncesjonariusza i interesu publicznego, wynikających z art. 67a § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa. W uzasadnieniu decyzji wykazywano również przesłanki uznania ważnego interesu koncesjonariusza, tj. trudną sytuację finansową, uniemożliwiającą dokonanie jednorazowego wydatku w wysokości pełnej opłaty, natomiast nie wykazywano przesłanek uznania ważnego interesu publicznego….

2. No to teraz wiemy, dlaczego przewodniczący Dworak tak bardzo się bał kontroli NIK-u, dlaczego w komisjach sejmowych on i jego polityczni mocodawcy z PO tak bardzo walczyli, żeby nie dopuścić do tej kompleksowej kontroli w Radzie, dlaczego tak się wzbraniali przed skontrolowaniem procesu koncesyjnego dla Telewizji Trwam. Tymczasem NIK ledwie liznęła budżet Krajowej Rady w kontroli budżetowej i już wyszły na jaw bardzo bulwersujące ustalenia.

Prosze zwrócić uwagę – 45 decyzji o rozłożeniu na raty opłat koncesyjnych na ponad 63 miliony złotych, w tym 26 decyzji na ponad 32 miliony, dotyczących opłat za koncesje przyznane w 2011 roku!

A przecie pan Przewodniczący Dworak wielokrotnie zapewniał – koncesje dostają podmioty wiarygodne finansowo. Jednym słowem rekiny. Telewizja Trwam, a ściślej Fundacja „Lux Veritatis” nie dostała koncesji, bo podobno była za biedna, koncesje dostały wiarygodne rekiny finansowe.

Tymczasem rekiny dostały koncesje i nagle zbiedniały, ze na opłatę ich nie było stać. A prezes Dworak łaskawca rozkładał opłaty koncesyjne na raty.

NIK ustaliła, że podstawą łaskawości prezesa Dworaka była trudna sytuacja biednych koncesjonariuszy, natomiast nie brał pan Dworak pod uwagę interesu publicznego. To mi pachnie a raczej cuchnie przestępstwem, działaniem na szkodę interesu publicznego. Jeśli się lekka ręką rozkłada na raty tak wielkie należności budżetowe, to sa wszelkie podstawy podejrzewać w tym przestępczy interes

4. Prokuratura powinna wejść do akcji i niezwłocznie powinna być zlecona ta kompleksowa kontrola NIK-u, bo tam zdaje się jeszcze nie takie kościotrupy z szaf wypadną.

5. Prezes Dworak powinien publicznie odpowiedzieć na następujące pytania:

– Czym uzasadnione jest tak wiele rozłożeń opłat koncesyjnych na raty, w tym dotyczących dopiero co udzielonych koncesji w 2011 roku?

– Czym Pan Prezes wyjaśni, ze tak wiele podmiotów najpierw zapewniało o gwarancjach finansowych, a po uzyskaniu koncesji powoływało się na trudności finansowe.

– Jak się ma takie masowe rozkładanie opłat koncesyjnych na raty do rzetelności procesu koncesyjnego?

– Czy tak duża liczba udzielonych rozłożeń na raty nie dowodzi, ze Rada źle oceniła wiarygodność finansowa koncesjonariuszy, którzy niezwłocznie po udzieleniu koncesji nie byli w stanie uiścić opłat koncesyjnych?

– Dlaczego rozkładając opłaty koncesyjne na raty, nie kierował się pan prezes interesem publicznym, tylko wyłącznie prywatnym interesem koncesjonariuszy?

– Czy Pan Prezes nadal uważa, że kompleksowa kontrola NIK odnośnie postępowań koncesyjnych w Radzie nie jest potrzebna?

 

Ustalenia NIK są na tyle bulwersujące, ze nie wolno ich odłożyć do szuflady. One ostatecznie demaskuję Radę i jej wielka nierzetelność wobec Telewizji Trwam i całego państwa polskiego. Te ustalenia wskazują, że udzielając koncesji, a następnie rozliczając koncesjonariuszy z opłat Rada kieruje się prywatnymi interesami, a nie dobrem publicznym.

Wiem, ze nad Rada roztacza parasol obecna większość sejmowa i Pan Prezydent, więc pewnie włos z głowy mu nie spadnie, ale mam nadzieję, ze zwycięskich wyborach Prawo i Sprawiedliwość rozliczy i tę sprawę.

 

drukuj