fot. episkopat.pl

Tezy do zaliczenia roku akademickiego 2018/2019 w Telewizyjnym Uniwersytecie Biblijnym

Należy opracować w formie pisemnej jedną spośród podanych niżej tez:

1. Bóg w życiu Saula – relacja czy jej brak? Analiza kontekstualna w oparciu o 1 Sm 13-17.

2. Przyjaźń w Księdza Syracha.

3. Zapowiedź Mesjasza w Lb 24,15-19 i jej wypełnienie w Chrystusie

4. Różne postaci w drodze do wiary w Jezusa z Nazaretu jako Mesjasza i Syna Bożego: Nikodem, Symarytanka, urzędnik królewski, umiłowany uczeń.

5. Wybrane frazeologizmy z Nowego Testamentu w języku polskim. Kontekst i znaczenie.

Zaleca się wykorzystane lektur wskazywanych na bieżąco w trakcie wykładów.
Gorąco zalecane artykuły z The Biblical Annals oraz z Verbum Vitae, dostępne bezpłatnie w Internecie pod adresem: https://czasopisma.kul.pl/ba oraz: https://czasopisma.kul.pl/vv

Sugestie do opracowania tezy nr 1

Plan pracy:
1. Wskazanie sytuacji w obrębie 1 Sm 13-17, w których następuje bezpośrednia konfrontacja Saula z Bogiem oraz tych, w których można skonstatować odczytanie przezeń Bożej woli samodzielnie bądź dzięki pośrednikom
2. Wyznaczenie granic wskazanych passusów
3. Analiza narracyjna fragmentów pod kątem reakcji Saula na Osobę i słowo Boga
4. Zwrócenie uwagi na zastosowane słownictwo – semiotykę i semantykę
5. Wskazanie poszczególnych elementów i uwarunkowań komunikacyjnych w analizowanych sytuacjach
6. Wskazanie/próba sprecyzowania wpływu okoliczności historyczno – społecznych
7. Sformułowanie wniosków

Proponowana bibliografia:
• G. Hentschel, „Król Saul – tragiczna klęska czy słuszne odrzucenie”, w: W. Chrostowski (red.), Duch i Oblubienica mówią: „Przyjdź”, F.s. A. Jankowski, Warszawa 2008, s. 138-149
• Łach S., Księgi Samuela. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy, Poznań – Warszawa 1973.
• J. Warzecha, „Saul – wybrany, odrzucony i zniesławiony”, Collectanea Theologica 64(1994)4, ss. 23-30
• F. Tryl. „Od Otniela do Saula. Początki państwowości izraelskiej”, RBL (2005)1, s. 5-28

Prace zaliczeniowe przywozimy ze sobą do Torunia (adres: Akademiki WSKSiM, ul. Droga Starotoruńska 3) na zakończenie roku akademickiego 2018/2019 w dn. 21-22 czerwca br.

drukuj