Myśląc Ojczyzna


Pobierz Pobierz

Szczęść Boże!

Konstytucja, zwana niekiedy ustawą zasadniczą, jako podstawowy akt dla organizacji i funkcjonowania całego państwa, zawiera postanowienia, które muszą być respektowane, uwzględniane i rozwijane przez Parlament na poziomie ustaw zwykłych, w codziennym życiu przy rozstrzyganiu różnych problemów społecznych, gospodarczych, kulturowych, obyczajowych itd. Szczególną rolę pełni w Konstytucji preambuła, która umiejscowiona na początku jako swego rodzaju wstęp, zawiera zwięzłe wskazanie wartości ideowych i kulturowych, które mają, a nawet muszą, leżeć u podstaw bieżącego działania organów państwa, które muszą przyświecać wydawanemu prawu i realizowanej praktyce, które muszą być uwzględniane i szanowane przez wszystkich – i organy państwa i obywateli, gdyż są zwięzłą charakterystyką polskiej kultury, historii, ustroju, celów polskiej państwowości i najważniejszych ideałów Polaków.

Jednostronicowa preambuła polskiej Konstytucji, mimo iż nie jest oznaczona numerem jako jej przepis, także ma jednak charakter normatywny, tzn. ma charakter wiążący, zobowiązujący wszystkich na terytorium RP do jej respektowania. Przez swój ideowy charakter jest punktem odniesienia dla interpretacji, dla odczytywania sensu konkretnych konstytucyjnych przepisów. Np. już w pierwszych słowach preambuła podkreśla pierwszorzędną wagę i wartość odzyskanej przez Polskę w 1989 roku suwerenności i możliwości demokratycznego stanowienia przez Polaków o ich losie. Preambuła wynosi też konieczność równości w prawach i powinnościach wobec dobra wspólnego jakim jest Polska. Preambuła w imieniu Polaków dziękuje naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami. Dziękuje naszym przodkom za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach.

Preambuła Konstytucji zobowiązuje kolejne pokolenia Polaków, by nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej, by dalej przekazywały wszystko co cenne z ponadtysiącletniego dorobku polskiej państwowości. Preambuła nakazuje państwu szanowanie wolności i sprawiedliwości. Te i inne jeszcze filary polskiej państwowości są i muszą być uwzględniane przez obywateli, przez Sejm i wszystkie organy władz, również organy samorządu terytorialnego przy stanowieniu prawa, i przy konkretnym administrowaniu, także przez sądy przy rozstrzyganiu przez nie spraw. A to znaczy, że sprzecznymi z wyżej wymienionymi ideowymi założeniami i wartościami polskiej Konstytucji będą działania organów administracji, organów władz centralnych czy lokalnych, organizacji społecznych itp. na przykład lekceważące czy poważające suwerenność czy niepodległość Polski. Nie mówiąc już o aktach jawnej zdrady interesów Polski przez tzw. totalną, lewicową opozycję i środowiska, szczególnie medialne z nimi związane, na rzecz różnego rodzaju wrogich, zagranicznych ośrodków, czy też wzywanie obcej interwencji i żądanie jak najsilniejszych na Polskę i Polaków sankcji. Takie praktyki zdrady Polski przez dzisiejszą totalną opozycję – PO, PSL, Nowoczesną i postkomunistów „różnej maści”, oznacza samo wyłączenie się tych grup ze wspólnoty Polaków.

Nieposzanowanie wyników demokratycznych wyborów przez dzisiejszą polską opozycję oznacza zaś złamanie konstytucyjnych reguł demokracji. Brak szacunku dla naszych przodków za ich walkę o niepodległość, walkę okupioną cierpieniem i ofiarami, pokazuje kolejny raz lekceważenie konstytucyjnych wartości ustrojowych Polski. Czy PO i SLD i różni lewicowcy utrudniający honorowanie ofiar czasów stalinizmu i komunizmu w Polsce po II wojnie światowej, obelżywie nazywający bohaterów antykomunistycznego podziemia – „Żołnierzy Wyklętych” – bandytami, szanują polską, naszą Konstytucję i zasady oraz wartości obowiązujące w naszym, polskim domu? A jak ocenić, bo tu nawet słów brak, barbarzyńskie poniżanie i upodlanie chrześcijańskiego dziedzictwa polskiego Narodu, które preambuła Konstytucji nakazuje chronić i przekazywać dalszym pokoleniom? Jak z punktu widzenia polskiej Konstytucji ocenić zgodę np. pani prezydent Warszawy – Hanny Gronkiewicz-Waltz na finansowanie i tolerowanie obrzydliwych, antychrześcijańskich bluźnierstw w warszawskim Teatrze Powszechnym lub w Poznaniu i innych miastach upokarzanie chrześcijan obelżywymi i bluźnierczymi widowiskami typu „Golgota Picnic”? Prezydenci tych miast w oczywisty sposób sprzeniewierzają się polskiej tradycji i wierze Polaków.

Postawmy „kropkę na i” – po prostu łamią Konstytucję i dokonują na Polakach duchowego gwałtu. A czy władze partii PO podważające przez 8 lat swych rządów w Polsce, polski, konstytucyjny, chrześcijański system wartości i tysiącletnie narodowe dziedzictwo polskich chrześcijan działały zgodnie i z szacunkiem dla polskiej wspólnoty chrześcijan? Czy starania byłej premier E. Kopacz i byłego premiera D. Tuska o sprowadzenie do nas nieograniczonej ilości muzułmanów, co skutkowałoby w perspektywie islamizacją, czyli dechrystianizacją Polski, było zgodne z interesami i konstytucyjnym obowiązkiem ochrony chrześcijańskiego dziedzictwa Narodu polskiego? A czy zgodne z Konstytucją i religią większości Polaków było przeforsowywanie przez PO i PSL tzw. konwencji przemocowej, która jako źródło zła i przemocy w rodzinie, a szerzej między ludźmi, wskazuje Kościół Katolicki? PO, pani Kopacz, pan prezydent Komorowski, PSL przyjęli do Polski tę konwencję, która nakazuje władzom państwa walczyć z polskim chrześcijaństwem, z chrześcijańskim dziedzictwem Narodu, z chrześcijańskimi wartościami, jako z przestarzałymi, szkodliwymi stereotypami.

Po wyborach w 2015 roku powoli, powoli wracamy jednak do fundamentów polskiej państwowości. I Państwo – drodzy Słuchacze musicie nas w tym wspierać.

Szczęść Boże!

drukuj