Prof. E. Łon: Szybka obniżka stóp procentowych NBP o 25 pkt bazowych może być potrzebna

Zewnętrzne zagrożenia dotyczące globalnego wzrostu gospodarczego są znaczące. Do tezy tej przekonuje mnie pojawienie się zjawiska tzw. odwróconej krzywej dochodowości obligacji w USA. Oto w ostatnim czasie rentowność obligacji 10-letnich w USA ukształtowała się na niższym poziomie niż rentowność tamtejszych obligacji 2-letnich. To jest podstawowy argument na rzecz tezy o potrzebie obniżki stóp procentowych w Polsce już teraz. Doświadczenie pokazuje, że odwrócona krzywa dochodowości obligacji w USA stanowiła w przeszłości trafną zapowiedź nadejścia recesji w gospodarce amerykańskiej. Podobne wnioski można wysnuć na podstawie zachowania tzw. spreadu czasowego tj. różnicy między rentownością 10-letnich obligacji a rentownością 3 miesięcznych weksli skarbowych USA. Gdy różnica ta jest ujemna, czyli pojawia się ujemny spread czasowy w danym roku (a tak jest obecnie) to wpływa to bardzo negatywnie na sferę realną w roku następnym. Rośnie wówczas ryzyko popadnięcia amerykańskiej gospodarki w recesję.