fot. PAP/Radek Pietruszka

Rząd przyjął projekt dot. informatyzacji postępowań administracyjnych

Szczegółowe regulacje odnoszące się do informatyzacji postępowań administracyjnych oraz elektronicznego obiegu akt i dokumentów w sądach administracyjnych zawiera projekt przepisów, który dziś przyjął rząd.

Propozycja nowelizacji Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji jest jednym z kolejnych etapów wprowadzanej od kilku lat informatyzacji postępowań sądowych. Nowe rozwiązania miałyby wejść w życie 31 maja br.

Jeszcze w 2016 r. w życie weszła nowelizacja kodeksów: cywilnego oraz postępowania cywilnego, która wprowadziła informatyzację spraw cywilnych i przewidziała m.in. możliwość wnoszenia drogą elektroniczną pism procesowych w takich sprawach.

Z kolei,  jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, przyjęty dziś przez rząd projekt „uzupełnia i doprecyzowuje ustawę z 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznie oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła elektronizację postępowania sądowo-administracyjnego”.

„Obecnie trwają prace nad systemem teleinformatycznym, który będzie wykorzystywany przez wszystkie sądy administracyjne w Polsce do obsługi tego postępowania. System ten umożliwi stronom i uczestnikom postępowania m.in. korzystanie z elektronicznej komunikacji z sądem w ich sprawach. Sądom zaś zapewni możliwość prowadzenia akt w postaci elektronicznej, a przede wszystkim pozwoli na optymalizację efektywności pracy sędziów i pracowników sądów administracyjnych” – zaznaczył CIR.

Przyjęty projekt ma umożliwić sądom administracyjnym wprowadzenie systemu teleinformatycznego do obsługi postępowań.

„Zapewni także obywatelom i instytucjom publicznym możliwość niezakłóconej i bezpiecznej realizacji w systemie teleinformatycznym różnych czynności procesowych oraz ujednolicenie systemu prawnego związanego z informatyzacją postępowania sądowego przez wprowadzenie (…) rozwiązań prawnych analogicznych do tych obowiązujących obecnie w postępowaniu cywilnym. Ponadto wprowadzane zmiany mają zapobiec wydłużeniu czasu trwania postępowania przed sądami administracyjnymi” – zapowiedziano w komunikacie po posiedzeniu rządu.

W projekcie określono m.in. formę, w jakiej dokumenty sądowe mogą być utrwalane w przypadkach akt sprawy prowadzonej w postaci elektronicznej, a także zmieniono regulacje odnoszące się do wymogów formalnych pism procesowych, m.in. przez wprowadzenie wymogu podawania przez strony postępowania, ich przedstawicieli lub pełnomocników procesowych numerów PESEL, KRS, NIP i REGON.

„Wprowadzenie takiego wymogu jest niezbędne dla prawidłowego i sprawnego działania przyszłego systemu teleinformatycznego do obsługi postępowania sądowo-administracyjnego, który obejmować będzie miliony potencjalnych użytkowników. Chodzi o zapewnienie możliwości odpowiedniego zarządzania danymi dotyczącymi stron postępowania przed sądami administracyjnymi oraz ich przedstawicieli lub pełnomocników procesowych, które pozwoliłoby na jednoznaczną ich identyfikację i tym samym bezpieczne korzystanie z systemu” – zaznaczono.

Projekt ma też doprecyzować przepisy dotyczące doręczeń, w tym elektronicznych. Natomiast prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego będzie uprawniony do opracowania wzorów dokumentów elektronicznych, które będą mogły być wykorzystywane w postępowaniu w sprawach sądowo-administracyjnych.

 „Chodzi w szczególności o wzór skargi administracyjnej, co będzie dużym ułatwieniem dla uczestników postępowania” – napisał CIR.

PAP/RIRM

drukuj