fot. facebook.com

M. Woś: Dofinansowanie dla Lux Veritatis w ramach otwartego konkursu

Fundacja Lux Veritatis, tak jak 37 innych podmiotów, otrzymała dofinansowanie w ramach w pełni otwartego konkursu ofert ogłoszonego na stronach resortu, w którym każdy podmiot na równych zasadach mógł wziąć udział – powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

„Kluczowe przy ocenie uczestników konkursu były ich doświadczenia na polu informacyjnym, wydawniczym i szkoleniowym, a także przy organizacji imprez masowych i innych skomplikowanych logistycznie wydarzeń z udziałem dużej liczby uczestników” – dodał w sobotę wiceminister Woś.

„Organizacje, które otrzymały wymaganą liczbę punktów przy ocenie merytorycznej i formalnej dokonywanej przez komisję konkursową na równych zasadach, otrzymały dotacje na działania polegające m.in. na organizowaniu akcji informacyjnych, przygotowaniu publikacji, a także konferencji, seminariów i szkoleń oraz zlecaniu badań naukowych” – wyjaśnił wiceminister.

Wskazał, że „celem tych działań ma być między innymi promowanie wartości także wśród młodzieży oraz innych działań, które w szerokim zakresie służą zapobieganiu przestępczości”.

Prezesem fundacji Lux Veritatis jest ojciec dr Tadeusz Rydzyk CSsR, Dyrektor Radia Maryja. Jak czytamy na stronie instytucji, jej działalność statutowa „wspiera Kościół Katolicki w głoszeniu Dobrej Nowiny”, w tym w szczególności przez propagowanie zasad moralnych opartych na dekalogu w środkach społecznej komunikacji, krzewienie w społeczeństwie kultury polskiej związanej z chrześcijaństwem oraz integrowanie środowisk naukowych, twórczych i dziennikarskich w duchu wartości chrześcijańskich.

Jak poinformowały media, fundacja ma zostać dofinansowana przez podległy szefowi MS Fundusz Sprawiedliwości kwotą ok. 600 tys. złotych.

Fundusz Sprawiedliwości (wcześniej Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej) jest zasilany z nawiązek zasądzanych od sprawców przestępstw. Dysponuje kwotą ok. 270 mln zł.

Zgromadzone środki są przeznaczone m.in. na wsparcie prawne, psychologiczne i socjalne dla ofiar przestępstw. Do tej pory zadania te były w konkursach zlecane głównie organizacjom pozarządowym. Od września wprowadzono zmiany: środki mogą być przeznaczane także na przeciwdziałanie przestępczości, a pomoc z funduszu może być przekazywana także na rzecz instytucji publicznych.

PAP/RIRM

drukuj