GUS: w końcu II kw. br. na rynku pracy było 164,7 tys. wakatów

W końcu II kwartału 2018 r. było 164,7 tys. wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej jedną osobę – poinformował w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. To o 12,3 tys., (8,1 proc.) więcej niż na koniec I kw. bieżącego roku.

„W końcu II kwartału 2018 r. liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 164,7 tys. i była większa niż w końcu I kwartału o 12,3 tys., tj. o 8,1 proc. W porównaniu z końcem II kwartału 2017 r. liczba wolnych miejsc pracy była większa o 42,7 tys., tj. o 35 proc.” – podał GUS w komunikacie dotyczącym popytu na pracę w II kwartale 2018 r.

„W końcu omawianego okresu nieobsadzonych było jeszcze 42,5 tys. nowo utworzonych miejsc pracy. W II kwartale 2018 r. utworzono o 34,9 proc. mniej nowych miejsc pracy w porównaniu z poprzednim kwartałem, ale o 1,7 proc. więcej niż rok wcześniej. W okresie II kwartału 2018 r. zlikwidowano o 33,2 proc. mniej miejsc pracy niż w poprzednim kwartale i o 3,5 proc. mniej niż w II kwartale 2017 r.” – czytamy w informacji GUS.

Z komunikatu wynika, że tylko w IV kwartale lat 2010–2012 liczba nowo utworzonych miejsc pracy była niższa od zlikwidowanych. Natomiast począwszy od I kwartału 2016 r., w porównaniu z danymi kwartalnymi dla poprzednich lat, liczba nowo utworzonych miejsc pracy jest znacząco wyższa od liczby zlikwidowanych miejsc pracy.

„Na wzrost lub spadek liczby nowo utworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy oprócz sytuacji gospodarczej ma wpływ również sezonowy charakter prac w niektórych rodzajach działalności. Wyniki badania popytu na pracę za II kwartał 2018 r. są reprezentatywne dla 773,2 tys. podmiotów, z czego 70,7 proc. stanowią jednostki o liczbie pracujących do 9 osób. Wśród badanych jednostek 91,2 proc. stanowiły podmioty sektora prywatnego” – tłumaczy GUS.

Według urzędu statystycznego, spośród ogólnej liczby 773,2 tys. podmiotów tylko 56,1 tys., tj. 7,3 proc., dysponowało w końcu II kwartału br. wolnymi miejscami pracy, z tego 91,8 proc. stanowiły jednostki sektora prywatnego, najczęściej (57,3 proc.) były to jednostki o liczbie pracujących do 9 osób.

Z analizy wynika, że wolne miejsca pracy na koniec II kw. 2018 r. koncentrowały się głównie w sektorze prywatnym (88,5 proc.) oraz w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 49 osób (43,8 proc.), prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (23,3 proc.).

Najwięcej wolnych miejsc pracy zanotowano w jednostkach przetwórstwa przemysłowego – 38,4 tys. (23,3 proc.), prowadzących działalność w zakresie budownictwa – 30,8 tys. (18,7 proc.) oraz handlu; napraw pojazdów samochodowych – 27,9 tys. (17 proc.).

„W II kwartale jednostki dysponujące wolnymi miejscami pracy najczęściej poszukiwały robotników przemysłowych i rzemieślników – 48,8 tys. (29,6 proc.), specjalistów – 25,7 tys. (15,6 proc.) oraz operatorów i monterów maszyn i urządzeń – 25,0 tys. (15,2 proc.)” – informuje GUS.

Zgodnie z danymi największą liczbą wolnych miejsc pracy dysponowało województwo mazowieckie (22,6 proc.), śląskie (13,0 proc.) i wielkopolskie (10,7 proc.), a najskromniejszą ofertę wolnych miejsc pracy miało województwo podlaskie (1,4 proc.), warmińsko-mazurskie (1,7 proc.) oraz opolskie (1,8 proc.).

W pierwszej połowie 2018 r. powstało 426 tys. nowych miejsc pracy, głównie w sektorze prywatnym (92,3 proc.), w podmiotach o liczbie pracujących do 9 osób (46,9 proc.), prowadzących działalność w zakresie handlu; napraw pojazdów samochodowych (23,8 proc.), głównie w województwie mazowieckim (21,2 proc.).

„W I półroczu 2018 r. zlikwidowano 146,7 tys. miejsc pracy, głównie w sektorze prywatnym (93,0 proc.), w jednostkach o liczbie pracujących do 9 osób (50,5 proc.), prowadzących działalność w zakresie handlu; napraw pojazdów samochodowych (30,9 proc.), najwięcej w województwie mazowieckim (18,6 proc.” – podał GUS.

PAP/RIRM

drukuj