Nowe święto dla Polski

Kongregacja do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdziła dla Polski święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. W kalendarzu polskich diecezji obchodzić je będziemy zawsze w czwartek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego. W tym roku przypadnie ono 23 maja.

– Święto to ma skłaniać do intensywniejszej modlitwy o uświęcenie duchowieństwa, a jednocześnie pobudzać kapłanów do prowadzenia życia wiernego i całkowicie oddanego Bogu i Kościołowi – podkreśla w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” ks. bp Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przy KEP. – Ma też pobudzać wszystkich do modlitwy o powołania do kapłaństwa – dodaje.

List prefekta watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów do przewodniczących krajowych Konferencji Episkopatów jasno objaśnia podstawowe idee nowego święta. Wskazuje, że jego wprowadzenie winno być rozumiane w linii ustanowienia przez bł. Jana Pawła II dorocznego Dnia Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów oraz niedawnych obchodów Roku Kapłańskiego z woli Ojca Świętego Benedykta XVI. W liście podkreślono, że były to ważne inicjatywy dla propagowania świętego życia duchowieństwa i troski o powołania.

Inicjatywa i zachęta do wprowadzenia nowego święta wyszła od Stolicy Apostolskiej. Biskupi poszczególnych państw mają zdecydować, czy chcą je wprowadzić w swoich krajach. Polski Episkopat skorzystał z takiej możliwości.

Nowe święto ma przypominać o szczególnym darze, jakim jest kapłaństwo. Służyć budowaniu utraconego szacunku dla tej posługi. Jest ono dzisiaj ogromnie potrzebne, zważywszy na naszą polską rzeczywistość, w której kapłani są tak często atakowani. – To święto jest istotne zarówno dla osób duchownych, jak i wiernych świeckich, dla całego Kościoła – podkreśla ks. bp Adam Bałabuch. Jak tłumaczy, Chrystus jest Najwyższym i Wiecznym Kapłanem, daje człowiekowi udział w swoim kapłaństwie, a dzięki temu mamy możliwość korzystania z sakramentów.

Święto upamiętniać będzie kapłaństwo Jezusa Chrystusa, ale będzie nas także odnosić do kapłaństwa sprawowanego na mocy sakramentu święceń. Ustanowienie Eucharystii oraz kapłaństwa rokrocznie w sposób szczególny celebrujemy w Wielki Czwartek. Z okazji tego dnia w liście do kapłanów polscy biskupi zwracają uwagę na pilną potrzebę bycia świadkiem wiary. „Kościół i wszyscy ludzie mają prawo oczekiwać od nas postawy godnej kapłana. Godność, świętość i wierność mają być widoczne w naszym człowieczeństwie, w ewangelicznym stylu życia, w kulturze słowa, a także w zewnętrznym sposobie bycia. Nowa ewangelizacja, do której wzywa nas dzisiaj Kościół, wymaga od nas postawy wiary pewnej i wypróbowanej” – podkreślają w liście polscy duchowni.

To pokorne, autentycznie ewangeliczne życie pozwala przyprowadzić ludzi do Boga. „Słowa pozbawione świadectwa ewangelicznego życia nie tylko straciłyby na wartości, ale podważałyby wiarygodność głoszonej Ewangelii” – piszą do kapłanów biskupi. Przypominają również aktualne słowa Papieża Pawła VI z encykliki „Evangelii nuntiandi”: „Człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków aniżeli nauczycieli; a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami”.

Małgorzata Bochenek

drukuj