Audiencja Generalna Ojca Świętego Franciszka 26.04.2017

„Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20). Ostatnie słowa Ewangelii św. Mateusza przypominają proroczą zapowiedź, którą znajdujemy na jej początku: „Któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: «Bóg z nami»” (Mt 1,23; por. Iz 7,14). Bóg będzie z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jezus będzie podążał wraz z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Audiencja Generalna Ojca Świętego Franciszka 19.04.2017

Spotykamy się dzisiaj w świetle Paschy, którą obchodziliśmy i nadal liturgicznie świętujemy. Dlatego w naszym cyklu katechez o nadziei chrześcijańskiej, pragnę wam dziś powiedzieć o Chrystusie Zmartwychwstałym, naszej nadziei tak, jak nam Go przedstawia św. Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian (por. rozdz. 15).

Audiencja Generalna Ojca Świętego Franciszka 12.04.2017

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

W ubiegłą niedzielę upamiętniliśmy wjazd Jezusa do Jerozolimy, pośród radosnych okrzyków uczniów i wielkich rzesz. Ludzie ci pokładali w Jezusie wielkie nadzieje: liczni oczekiwali od Niego cudów i wielkich znaków, ukazujących władzę, a nawet uwolnienia od okupujących nieprzyjaciół. Któż z nich mógłby sobie wyobrazić, że wkrótce Jezus będzie natomiast upokorzony, skazany i zabity na krzyżu?