Solidarna Polska za rodziną

 Warszawa, dnia 8 maja 2012 roku

 

Solidarna Polska jest przekonana, że należy mieć odwagę, nie tylko mówić o problemie osób najuboższych i rodzin wielodzietnych, ale również przedstawić konkretne propozycje, które są drogą do rozwiązania tych problemów. W Polsce są tysiące ludzi, których sytuacja materialna wobec kryzysu i drożyzny staję się coraz trudniejsza. Według aktualnych danych OECD z 2011 roku, Polska znajduje się w czołówce krajów o największym rozwarstwieniu społecznym ponieważ średnie dochody najbogatszych Polaków są około 13,5 razy wyższe niż dochody najuboższych obywateli naszego kraju.

Przyczynia się do tego m.in. nie zmieniany od 7 lat próg uprawniający do zasiłku rodzinnego. Dziś ten próg wynosi dalej 504 zł dochodu na członka rodziny. Utrzymywanie tego wskaźnika tak długo spowodowało wykluczenie z systemu wsparcia ponad 2,5 miliona dzieci! Według aktualnego raportu GUS zasięg ubóstwa w Polsce obejmuje niemal jedna czwartą dzieci, które żyją w warunkach poniżej granicy ubóstwa relatywnego.

W związku z powyższym Solidarna Polska proponuję podniesienie progu dochodowego uprawniającego do zasiłku z 504 zł na 600 zł, co ponownie pozwoli korzystać z pomocy ponad 2 mln dzieci więcej. Solidarna Polska dziś podczas konferencji prasowej w Sejmie przedstawiła konkretny projekt Ustawy w tej sprawy, który znajduje się w załączeniu. Ponadto Solidarna Polska wnioskuje do rządu o zwiększenie samej kwoty świadczeń. Poniżej szczegóły propozycji Solidarnej Polski w zakresie zwiększenia zasiłków rodzinnych:

1. Zwiększamy wysokość zasiłku rodzinnego odpowiednio z 68 zł na 102 zł na 1 dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, z 68 zł na 102,00 zł na 2 dziecko, z 68 zł na 136,00 zł na 3 dziecko. Z 91 zł na 136 zł 1 na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, z 91 na 182 zł na 2 dziecko, z 91 na 273 zł na 3 dziecko.

Z 98 zł na 147 zł na 1 dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia, z 98 zł na 196 zł na 2 dziecko, z 98 zł na 273 zł na 3 dziecko. W latach 2004-2010 koszty utrzymania rodzin mierzone wskaźnikiem inflacji wzrosły o 21%. Jednocześnie wysokość zasiłków rodzinnych była utrzymywana na bardzo niskim poziomie – ich wzrost od 1 listopada 2009 nie wpłynął na wzrost liczby urodzeń. Zasiłek rodzinny jest podstawowym świadczeniem na dzieci w krajach UE. Niezależnie od niskiego poziomu świadczenia „zamrożenie” przez 7 lat (2004-2011) progu dochodowego uprawniającego do jego otrzymania spowodowało utratę tych skromnych uprawnień finansowych dla ponad 2,5 miliona dzieci ( z 5,5 miliona na 3 miliony)

Wzrost podatku VAT w 2012 r. na artykuły dziecięce z 8% na 23 %

2. Dofinansowanie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Rezerwy Demograficznej Podatek w wysokości 0,3% od aktywów instytucji finansowych (banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń, krajowe i zagraniczne zakłady reasekuracji fundusze inwestycyjne itd.) Wpływy około 4 miliardów


Z wyrazami szacunku,
Patryk Jaki 

Rzecznik KP Solidarna Polska 

drukuj