PAP/Jakub Kamiński

Senat na trzydniowym posiedzeniu zajmie się m.in. kwestią waloryzacji emerytur i rent

Senat rozpocznie dziś trzydniowe posiedzenie; zajmie się m.in. kwestią waloryzacji emerytur i rent oraz ustawą o ochronie danych osobowych, która zakłada wprowadzenie przepisów tzw. unijnej dyrektywy DODO.

W porządku posiedzenia znalazła się nowelizacją ustawy dotycząca waloryzacji emerytur i rent. Zgodnie z nią od 1 marca 2019 r. emerytury i renty wzrosną o co najmniej 70 zł. Najniższe będą wynosiły 1100 zł. Obecnie jest to 1029,80 zł. Według nowelizacji najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie z 772,35 zł do 825 zł. Modyfikacja zasad waloryzacji będzie miała zastosowanie także do emerytur i rent rolników, służb mundurowych oraz emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

Izba będzie też debatować nad ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Zakłada ona m.in. wprowadzenie przepisów tzw. unijnej dyrektywy DODO. Proponowane przepisy określają m.in. sposób prowadzenia nadzoru nad ochroną danych osobowych przetwarzanych przez właściwe organy oraz zadania organu nadzorczego – prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także formy i sposób ich wykonywania, jego obowiązki, sposób zabezpieczenia danych osobowych oraz odpowiedzialność karną za naruszenie przepisów tej ustawy.

Podczas tego posiedzenia Senat będzie też debatować nad nowelizacją ustawy o finansach publicznych umożliwiającą restrukturyzację i wcześniejszą spłatę długu jednostek samorządu terytorialnego.

Senatorowie zajmą się też nowelą ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który wprowadza zmiany w przepisach dotyczących obowiązku zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem po jego śmierci przez osoby wykonujące zawód medyczny. Według projektu w przypadku sporu między osobami bliskimi w sprawie ujawnienia tajemnicy, kwestię tę ma rozpatrzyć sąd w postępowaniu nieprocesowym; do sądu może też zwrócić się lekarz, jeżeli będzie miał uzasadnione wątpliwości, czy osoba występująca o ujawnienie tajemnicy lub sprzeciwiająca się jej ujawnieniu jest w rzeczywistości osoba bliską.

Kolejnym punktem obrad izby jest ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, która przewiduje m.in. wyodrębnienie na rachunku za energię elektryczną wysokość opłaty kogeneracyjnej. Ustawa zakłada, że od 2019 r. odbiorca będzie ponosił dziesięciokrotnie mniejszy koszt wsparcia kogeneracji. Według resortu energii – autora przedłożenia – w ustawie chodzi o wdrożenie nowego mechanizmu, który ma zastąpić wygasający w 2018 r. system oparty o świadectwa pochodzenia.

Senatorowie rozpatrzą też nowelizację ustawy o Policji, która zakłada pokrywanie kosztów zakwaterowania policjanta przeniesionego do służby w innej miejscowości przez cały okres służby. Obecnie koszty zakwaterowania policjanta przeniesionego z urzędu do służby w innej miejscowości, który w poprzednim miejscu pełnienia służby nie zwolnił zajmowanego lokalu mieszkalnego, pokrywane są ze środków budżetowych policji nie dłużej niż przez dwa lata od dnia przydzielenia tymczasowej kwatery.

Senat zajmie się także nowelizacją ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, która dostosowuje przepisy prawa w zakresie granic przeszukania i uprawnień funkcjonariuszy do dokonywania kontroli osobistej, do rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego z 14 grudnia 2017 r. Jak tłumaczyli wnioskodawcy projektu noweli, zmienione przepisy doprecyzowują, że granice przeszukania wyznacza cel, którym jest znalezienie rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w postępowaniu karnym.

W noweli podkreślono również potrzebę podejmowania działań przez funkcjonariuszy publicznych z zachowaniem należytej staranności oraz z poszanowaniem prywatności i godności osoby przeszukiwanej.

Senat zajmie się też nowelą ustawy o umowach międzynarodowych, która zakłada wprowadzenie do ustawy pojęcia „utraty mocy” obowiązującej umowy. Zmieniony art. 22 ustawy otrzymał brzmienie: „utrata mocy obowiązującej umowy międzynarodowej w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej następuje w sposób przewidziany w umowie międzynarodowej, w szczególności na skutek jej wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską, albo w inny sposób dopuszczony przez prawo międzynarodowe”.

Prócz tego senatorowie rozpatrzą także nowelizację Kodeksu cywilnego, która przewiduje zniesienia uprzywilejowania instytucji kredytowych przy pobieraniu odsetek od zaległych odsetek przy długoterminowych kredytach.

W porządku obrad Senatu jest też nowela Prawa o notariacie, która znosi obowiązek bezpośredniego doręczania pism przez notariusza w postępowaniu cywilnym.

Ponadto Senat zajmie się nowelizacją Prawa lotniczego. Zmiany dostosują prawo do przepisów UE w obszarze praw pasażerów, żeglugi powietrznej, personelu lotniczego, techniki lotniczej, lotniczej działalności gospodarczej i transportu lotniczego, lotnisk oraz ochrony lotnictwa cywilnego.

 

PAP/RIRM

drukuj