Piotrowski: trzeba bronić polskich dziennikarzy

Z prof. Mirosławem Piotrowskim, posłem do Parlamentu Europejskiego rozmawia Dawid Nahajowski

Ostatnio zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych Wizja sprzeciwił się decyzji zarządu TVP w sprawie przeniesienia 400 etatowych pracowników do firmy LeasingTeam. Pamiętam, że na początku tego roku zwrócili się do Pana dziennikarze polskiej telewizji publicznej w związku z decyzją zarządu Telewizji Polskiej S.A., który postanowił przekazać zewnętrznej firmie część swoich pracowników…

To prawda. Po sukcesie Telewizji Trwam, w której obronie występowałem wielokrotnie do Komisji Europejskiej i podczas sesji plenarnych, zwrócili się do mnie dziennikarze polskiej telewizji publicznej w związku z osobliwą decyzją zarządu TVP S.A. Kierownictwo polskiej telewizji publicznej postanowiło przekazać wówczas firmie zewnętrznej swoich dziennikarzy, montażystów i innych pracowników (których zakres pracy należy do podstawowej działalności spółki), co moim zdaniem de facto oznacza późniejsze zwolnienie z pracy wieluset osób. Decyzja ta została podjęta w newralgicznym okresie, tzn. przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i nie tylko w mojej ocenie była ona niezgodna z dyrektywą Rady 2001/23/WE z dnia 12 marca 2001 r., z artykułem 22 polskiego Kodeksu pracy (wprowadzonego do przepisów krajowych na podstawie ww. dyrektywy), a także z obowiązującą w Polsce ustawą o radiofonii i telewizji i zapisami statutowymi. W tej sprawie prowadziłem już dialog z Komisją Europejską.

Pytał Pan Komisję Europejską czy ta sprawa jest jej znana i czy zamierza podjąć odpowiednie działania w celu przeciwdziałania instrumentalnemu traktowaniu pracowników środków masowego przekazu przez władze państwowe kraju członkowskiego UE, a tym samym zagwarantowania pełnej wolności mediów oraz poszanowania prawa wspólnotowego. Jaką odpowiedź Pan otrzymał?

Komisja Europejska odpowiedziała wyraźnie.Unia Europejska jest zobowiązana do poszanowania wolności i pluralizmu mediów, które to prawa zapisane są w art. 11 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, i które Komisja, wspólnie z innymi instytucjami UE, promuje w ramach swoich kompetencji. Jednakże zgodnie z art. 51 ust. 1 Karty jej postanowienia mają zastosowanie do państw członkowskich wyłącznie wówczas, gdy stosują one prawo UE.

Wielokrotnie słyszymy, że zadaniem Komisji Europejskiej jest wspieranie roli radiofonii i telewizji publicznej jako integralnej części demokracji europejskiej.

Przypomnieć należy, że komisarz László Andor poinformował mnie o tym, że Komisja nie może jednak nakazać państwom członkowskim, w jaki sposób powinny zorganizować usługi swojego nadawcy publicznego.

Dziękuję za rozmowę.

drukuj