Komunikat Zespołu Wspierania Radia Maryja

KOMUNIKAT 

Zespół Wspierania Radia Maryja

w służbie

Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu

wyróżniony Złotą Odznaką Radia Maryja z Diamentem

Już wkrótce przybędziemy do Torunia, aby uczestniczyć w uroczystym dziękczynieniu za 23 lata służby Radia Maryja w dziele Nowej Ewangelizacji, za wspieranie rozwoju Radia Maryja i wszystkich dzieł wyrosłych w klimacie stworzonym przez naszą rozgłośnię.

Przy tej okazji, gdy spoglądamy na miniony czas, z każdym rokiem z coraz większą wyrazistością widzimy, jak wielkim darem dla nas jest Radio Maryja, Telewizja Trwam, „Nasz Dziennik” i inne instytucje, które wspomagają, a często inspirują, nasz udział w dziele Nowej Ewangelizacji, w umacnianiu naszej wiary oraz dawaniu świadectwa temu, iż jesteśmy uczniami Chrystusa.

Radość z posługi realizowanej przez wymienione katolickie środki społecznego komunikowania musimy łączyć z ich obroną przed systematycznie prowadzoną walką z nimi. W ostatnim okresie szczególną troską napawa nas sytuacja, w jakiej znajduje się Radio Maryja oraz Telewizja Trwam, jedyni nadawcy programu katolickiego o zasięgu ponadogólnopolskim. Pamiętamy kilkuletnie zaangażowanie wielu milionów osób wspierających wystąpienia Fundacji Lux Veritatis w sprawie przyznania Telewizji Trwam miejsca na pierwszym multipleksie. I kiedy wreszcie uzyskaliśmy dostęp do programu Telewizji Trwam za pośrednictwem multipleksu, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła nowe formy dyskryminowania tego katolickiego nadawcy. Najpierw, pomimo przyznania koncesji i wniesienia przez Fundację nakazanych opłat, nie udostępniono przez kilka miesięcy przyznanego Telewizji Trwam miejsca na pierwszym multipleksie. Nie chciały tego miejsca zwolnić władze telewizji publicznej, a prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej pozostawała bezczynna. Ostatnio zaś KRRiT rozpoczęła stosowanie wobec Radia Maryja i Telewizji Trwam środków represyjnych w postaci kar finansowych. Wymierzano te kary za – według KRRiT – naruszanie przez naszych nadawców ustawy o radiofonii i telewizji. Taki zarzut skierowano np. w stosunku do audycji emitowanej przez Telewizję Trwam zawierającej relacje z Marszu Niepodległości w 2013 roku. Podstawą wymierzenia kary był komentarz wyrażony podczas tej audycji (por. decyzja nr 12/2014). Ukaranie z kolei nadawcy Radia Maryja wynikało z faktu zarekomendowania w emitowanej audycji miesięcznika katolickiego przeznaczonego dla wychowawców i nauczycieli oraz poinformowania słuchaczy o różnych inicjatywach środowiskowych umożliwiających pracownikom szkół zapoznawanie się z artykułami zamieszczanymi w miesięczniku (por. decyzja nr 11/2014). Wcześniej KRRiT ukarała tego nadawcę za informację o ofercie edukacyjnej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, która powstała i działa w klimacie stworzonym przez Radio Maryja i w swej misji edukacyjnej i wychowawczej konsekwentnie realizuje nauczanie Kościoła katolickiego (por. decyzja nr 3/2014). O absurdalności zarzutów formułowanych przez KRRiT świadczą uzasadnienia wspomnianych decyzji. W sprawie kary nałożonej na Telewizję Trwam podano, że „można było odnieść wrażenie pochwały tego, co pokazywały kamery” oraz że kilka zdań komentarza podawanego w audycji w powiązaniu z obrazem „mogło wywołać wśród jej odbiorców wrażenie aprobaty dla tego zdarzenia”. W odniesieniu zaś do kar nałożonych na Radio Maryja KRRiT uznała za podstawę ich wymierzenia naruszenie przepisów o ukrytej reklamie przez nadawcę społecznego. A przecież ta sama ustawa nakłada na program takiego nadawcy zobowiązanie m.in. do „upowszechniania działalności wychowawczej i edukacyjnej” oraz „nienadawanie przekazów handlowych”.

Wymierzane kary pieniężne są w sumie dotkliwe, gdyż trzeba je odnosić do formuły, w jakiej nadawcy działają. Takie decyzje uderzają bowiem przede wszystkim w ofiarodawców przekazujących ofiary przeznaczone na działalność katolickich środków społecznego komunikowania się.

Przywołujemy powyższe przykłady przy okazji uroczystości rocznicowych, gdyż uważamy decyzje KRRiT za kolejny element zorganizowanej celowej akcji dyskryminowania katolików w Polsce prowadzonej przez wiele instytucji i osób. Coraz powszechniejsze są napaści na kapłanów, profanacje świętych symboli, bluźniercze ekspozycje i antychrześcijańskie przedstawienia teatralne. Wszystko to odbywa się nie tylko za zezwoleniem władz państwowych, ale również często za dotacje przekazane przez te władze z budżetu państwa, na którego przychody składają się również podatki płacone przez katolików.

***

Rocznicowe uroczystości poprzedzać będą obrady VII Międzynarodowego Kongresu na temat „Katolicy i prawda: szanse i zagrożenia” zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Naukowcy z wielu krajów świata przygotowali bardzo ciekawe referaty. Dowodzą one dobitnie, że w świecie odczuwany jest głód prawdy i że katolicy są w szczególności zobowiązani do poszukiwania prawdy przez wypełnianie posługi myślenia. Święty Jan Paweł II określił posługę myślenia jako „wykazywanie […] dociekliwości i wnikliwości w zadawaniu pytań oraz uczciwości w szukaniu na nie odpowiedzi”. Szczególną pomoc w wypełnianiu tego zadania otrzymujemy dzięki posłudze Radia Maryja, Telewizji Trwam i innych dzieł wzrastających w „klimacie radiomaryjnym”. Umocnieni radosnym dziękczynieniem nie tylko sami korzystajmy z tych wspaniałych narzędzi ewangelizacji, ale zachęcajmy również bliźnich do współuczestniczenia we wspieraniu i czerpaniu z ich posługi. Uczestnicząc we wspólnotowej modlitwie, pamiętajmy zawsze, że – jak poucza św. Paweł – „gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska przez Chrystusa, Pana naszego”.

                                         W imieniu Zespołu Wspierania Radia Maryja

                                                                                                              Przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki

 

Warszawa – Kraków, 20 listopada 2014 r.

 

Skład Zespołu Wspierania Radia Maryja:

Prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki  

Prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak                          

Prof. dr hab. Aleksander H. Krzymiński 

Prof. dr hab. dr h.c. Wacław Leszczyński                       

Prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski                

Prof. dr hab. Janina Marciak-Kozłowska            

Prof. dr hab. Janina Moniuszko-Jakoniuk     

Prof. dr hab. n. med. Ludwika Sadowska                              

Prof. dr hab. Kazimierz Tobolski 

Prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski

Dr inż. Antoni Zięba

z Zespołem stale współpracuje ponad 1200-osobowa Grupa Wspomagająca.

 

drukuj