fot. Tomasz Strąg

B. Szydło: Zajęliśmy się zwiększeniem ochrony polskich dzieci

Dzisiaj zajęliśmy się sprawą wielkiej wagi – zwiększeniem ochrony polskich dzieci w sprawach o uprowadzenie oraz umieszczenie w rodzinie zastępczej za granicą – powiedziała w środę Beata Szydło na posiedzeniu Komitetu Społecznego Rady Ministrów.

Szefowa Komitetu Społecznego Rady Ministrów cytowana w przesłanym PAP komunikacie podkreśliła, że zmiana przepisów w tym zakresie „pozwoli domknąć luki prawne i zapewni egzekwowanie dobra dziecka w sytuacjach kryzysowych”.

Jak podano w komunikacie, pakiet zmian legislacyjnych przygotowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości „ma na celu usprawnienie postępowań sądowych w sprawach międzynarodowego uprowadzania lub zatrzymywania dzieci”.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 27 sierpnia 2018 roku. Po zmianach sędziowie orzekający będą musieli wykazać się pogłębioną wiedzą i doświadczeniem w zakresie międzynarodowego prawa rodzinnego i biegle posługiwać się językami obcymi. W obu instancjach sprawa będzie trwała maksymalnie po sześć tygodni, a orzeczenia będą wykonalne dopiero po uprawomocnieniu – zaznaczono.

„Z roku na rok rośnie liczba spraw o uprowadzenie. W 2016 było ich 190, rok później już 268. Problem narasta, dlatego konieczne było podjęcie zdecydowanych kroków mających na celu ochronę fundamentalnego w tych sprawach dobra dziecka” – mówił cytowany w komunikacie wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.

Przypomniano również, że Polska wystąpiła z inicjatywą zmian w prawodawstwie unijnym, które mają polegać na obowiązku informowania przez wszystkie kraje członkowskie o rozpoczęciu postępowania z udziałem polskiego dziecka, które wymaga umieszczenia w rodzinie zastępczej.

„Polska wnioskuje też o zapewnienie, by umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej było zgodne z jego korzeniami, językiem, kulturą oraz religią. Polska propozycja spotkała się z aprobatą części państw Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej” – podano.

Członkowie KSRM zdecydowali o potrzebie zorganizowania międzynarodowej konferencji, na której Polska przedstawi swoje stanowisko innym krajom unijnym.

KSRM zapoznał się również z Krajowym Planem Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2018.

„Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska przedstawiła członkom Komitetu Społecznego projekt Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2018. Głównym celem planu jest zwiększenie zatrudnienia osób młodych i tych w wieku przedemerytalnym, kobiet oraz osób z niepełnosprawnościami, przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa zatrudnienia” – zaznaczono w komunikacie.

Jak podkreślono, trwały wzrost gospodarczy i niska stopa bezrobocia w połączeniu ze starzeniem się społeczeństwa spowodują w najbliższym czasie niedobór pracowników. Lekarstwem na to ma być m.in. aktywizacja osób bezrobotnych oraz cudzoziemcy.

„Stosunkowo niska aktywność zawodowa kobiet często spowodowana jest problemem godzenia pracy zawodowej z życiem prywatnym. Rozwiązaniem może być zwiększenie opieki instytucjonalnej oraz rozwój telepracy. Istnieją także niewykorzystane zasoby pracy w rolnictwie. By je zaktywizować, potrzebne są działania ułatwiające nabywanie nowych umiejętności i kwalifikacji. Wyzwaniem jest też niedopasowanie kwalifikacji pracowników do wymagań rynku pracy. Aby temu zapobiegać, należy m.in. wprowadzić zmiany w systemie kształcenia zawodowego oraz wsparcie uczenia się przez cały okres życia zawodowego” – oceniono.

Zwrócono również uwagę na problem zatrudniania pracowników na podstawie umów innych niż umowa o pracę, gdyż – jak podkreślono – „poczucie braku stabilizacji często przekłada się na odraczanie decyzji o posiadaniu dzieci, co dalej pogłębia zjawisko starzenia się społeczeństwa”.

Zapowiedziano, że rząd planuje przeznaczyć na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych (tych, które mogłyby podjąć pracę) około 3 mld zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

PAP/RIRM

drukuj